<< Anar a llista fòrums reptes                                                                  Anar al fòrum repte 9 >>

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar, quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Igualtat de tracte per tribunals ordinaris

Igualtat de tracte: totes les causes i judicis que resultin dels processos contra la corrupció tindran el caràcter de normal i seran jutjats pels tribunals ordinaris. No hi ha entitats ni causes que es puguin discriminar. No hi ha aforaments ni tribunals especials per tractar casos especials. Tots els casos són comuns. Tota la ciutadania és igual davant la llei i tothom ha de ser tractat igual: un sol codi civil, un sol codi penal i un sol codi laboral.    

Tothom ha de ser jutjat i condemnat si incompleix la llei, sense excepció.

Més informació en els enllaços: primersegon i tercer 

Comments (2)

2. Policia judicial

Crear equips de policia judicial amb agents a les ordres de jutges i/o fiscals donant ple compliment a l'art. 126 CE i en els termes que preveu l'Avantprojecte de reforma de la LECrim de 2012, amb un estatut que impedeixi que puguin ser remoguts del seu càrrec fins que finalitzi la instrucció, excepte autorització del jutge instructor (o fiscal), i sempre amb els mitjans adequats i avançats  /Increment de la plantilla dels equips de la policia judicial, i en general dels grups especials de provada eficàcia dedicats a la investigació de la delinqüència econòmica i financera. Cal formació intensiva, increment i modernització dels mitjans de què disposen, per a una lluita eficaç contra qui tenen tots els recursos al seu abast.

Més informació en aquest enllaç

Comments (0)

3. Ministeri fiscal i investigació judicial

El ministeri fiscal ha d'assumir l' investigació dels fets judicials.  

Més informació en aquest enllaç

Comments (1)

4. Suport Expert als jutjats i tribunals per facilitar la transparència i contra la corrupció

Crear un cos de pèrits comptables al servei de jutjats i tribunals. Els jutges podran sol·licitar informes als pèrits per a qualsevol causa. Es tracta d'una mesura fonamental d'assessorament a les persones jutges, expertes en dret, no en comptabilitat o economia. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (1)

5. Suport especialitzat als jutjats

Crear grups especialment qualificats destinats a donar suport als jutjats amb un nombre suficient de persones funcionàries.  

Més informació en aquest enllaç

Comments (1)

6. La cooperació judicial internacional una eina per la transparència i contra la corrupció

Millora de la Llei de Protecció de Testimonis i Perits de 1994, avui bastant ineficaç. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (0)

7. Despenalització de petites infraccions penals

Suposa un esforç desproporcionat per part de l'administració de justícia. 

Més informació  en aquest enllaç

Comments (3)

8. El sistema judicial ha de vetllar per la seguretat dels sistemes informàtics

Més informació en aquest enllaç

Comments (3)

9. Reforma processal per garantir la restitució de sumes apropiades o desviades

S'ha de permetre, amb les garanties adequades l'embargament de bens de testaferros o col·laboradors, i agilitar l'assegurança cautelar de les responsabilitats pecuniàries.

Més informació en aquest enllaç

Comments (3)

10. Simplificar el tractament conjunt de responsabilitats civils i penals

Més informació en aquest enllaç 

Comments (2)

11. Fomentar l'adequada investigació patrimonial en els jutjats

Cal facilitar i promocionar el treball d'invstigació patrimonial i l'àgil creuament de dades de totes les Entitats i organismes que els puguin proporcionar.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (2)

<< Anar a llista fòrums reptes                                                                  Anar al fòrum repte 9 >>General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 114 times [Participate] [View the results for this forum]