4.Formació del Voluntariat
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

Com podem o hem de garantir el dret i deure de la formació del voluntariat avui dia? Quin ha de ser el paper dels diferents agents? Podem tenir estratègies comunes?, i quin valor tenen? Quin és el rol que atorguem a la formació,  i ...en què formem el voluntariat? Què que ens han de permetre avançar en la garantia i  reconeixement d’aquest dret en les entitats i a nivell social? Aquestes són les qüestions que es plantegen en el centre del debat d’aquest taller de treball dedicat a la formació del voluntariat.

Per més informació clica aquí.

 

Caldria disposar d’un mapa permanentment actualitzat de l’estat de la formació del voluntariat, un acostament a la realitat que ens permeti prendre el pols de les necessitats i expectatives, i buscar estratègies comunes i treballar en xarxa. Amb aquesta informació es podria dissenyar un pla estratègic a nivell del sector que fomentés, entre d’altres, el treball en xarxa de les organitzacions o espais anuals de compartir experiències i reflexió amb l’objectiu de concretar-ho en plans d’acció.


(6 / 46%)

(4 / 31%)

(3 / 23%)
   
 
 Number of assessments : 13

Comments (2)
It is time consuming and birocratic ti have this kind of overview.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

el treball en xarxa i compartir experiències poden portar a tenir aquest mapa. Si només es planteja des del sentit teòric pot quedar en el pla de les intencions i allunyat de la realitat.
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


Cal que la formació, més enllà de competenciar el voluntariat per a la seva tasca, el faci capaç de manejar i viure amb serenitat els afectes i efectes que es generen al voltant de la seva actuació. Proposem que la formació que s’adreci al voluntariat contempli de manera conjunta: apropar les competències que li faran realitzar la seva feina de manera més joiosa, segura i realista, la gestió de les expectatives, i la mostra d’altres experiències; tots tres aspectes ajuden una de les parts més sensibles de la tasca voluntària: la gestió de les seves pròpies emocions.


(8 / 62%)

(2 / 15%)

(1 / 8%)

(1 / 8%)

(1 / 8%)
     
 
 Number of assessments : 13

Comments (2)
It is very important to deal with volunteers emotions because usually they interract with direct beneficiaries and we have to be sure that they are apropriate.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

totalemnt d'acird amb tu Simona. Crec a més que aquesta proposta i la següent apunten les dues a posicionar de manera clara el paper actiu de la persona voluntària en relació a la seva pròpia formació,..tamnt perqtè coneix l'usuari de les seves actuacions com perquè també és capaç de poder reconèixer ls seves potencialitats i mancances. El tema és,...realment li donem aquest "protagonisme" en el disseny del seu propi itinerari formatiu?
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


Cal desenvolupar metodologies que assegurin l’aportació del voluntariat en la configuració de la formació, tant en l’acció formativa com en el seu itinerari formatiu. De l’experiència dels cursos d’iniciació al voluntariat destaquem la importància que hi juga la metodologia: una de dinàmica i participativa facilita aquest acompanyament que “reclama” la persona voluntària (tothom té coses a dir, sigui quina sigui la seva edat, experiència vital prèvia o motivacions concretes).


(9 / 69%)

(2 / 15%)

(2 / 15%)
   
 
 Number of assessments : 13

Comments (2)
We have too know who are our volunteers, what they think about one training, what they want to learn, etc.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Crec que com et deia, aquest punt i l'anterior estan molt lligats,..tenim pendent convertir el voluntariat en un agent actiu del seu propi procés formatiu
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


En la formació del voluntariat no es tracta tant de comunicar ni explicar com de transmetre. Les ponències i lliçons són escalables: adequant el mitjà, poden arribar a 10, 100 fins a 1000 persones. En canvi, per transmetre ens cal una relació de proximitat, un tu a tu que topa amb un sostre situat entre 5 i 6 persones.


(5 / 45%)

(3 / 27%)

(3 / 27%)
   
 
 Number of assessments : 11

Comments (3)
It is important to pay attention to each volunteer. As they have time to offer us, we also need to give them time, to show them how important they are.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

Totalment d'acord. Cal escoltar el voluntariat, ser propers. De vegades però potser no es planetja tanta proximitat perqtè potser tampoc es té clar en què ens afavoreix.
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011

Cuidar i estar per qui és part de nosaltres mateixos és molt important. De vegades posem tota l'energia en cuidar els beneficiaris/usuaris/destinataris (persones, entons, comunitats,...) i perdem de vista la gent que forma part del que som com entitat i que ens ajuda a tirar-la endavant.
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


Cal que la formació enriqueixi la visió transformadora de l’entitat, no entenent-la com a fi, sinó com a motor d’una nova ciutadania. És essencial que la formació que possibilitem als nostres voluntaris conjumini la perícia tècnica, la visió a llarg termini (que assegura comprensió de les causes i transformació real) i el desvetllar la passió que el vinculi a la causa i que li ha de permetre perllongar en el temps l’estil i la aquesta cosmovisió pròpia dels agents de canvi, més enllà del seu pas per l’entitat.

(6 / 50%)

(5 / 42%)

(1 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (2)
Maybe we need sporadic volunteers for a concrete action, so it doesnt apply for all situations.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

no acabo d'estar d'acord amb tu Simona. Si que és cert que potser en un voluntariat esporàdic té poc impacte aquesta formació a llarg termini, però de fet els voluntariats esporàdics acostumen a anar lligats a actuacions puntuals, amb una forta càrrega "emocional" "motivadora" que els coverteix de per si, en autèntics motors d'acció transformadora. Són accions clau, amb continguts molt clars en les quqls ja es busca una mica la implicació. Jo crec que poden haver-hi matisos, però personalment veig grans aventatges en els voluntariats puntuals en relació a motor de nova ciutadania.
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


Cal apostar per plans i models formatius que facilitin i acostin a col·laborar tots els agents sensibles a la formació del voluntariat, més enllà dels interessos i necessitats que s’hi expressin, per treballar des de la suma de potencialitats i de fortaleses per aconseguir models d’èxit, per un autèntic treball en xarxa.


(7 / 58%)

(3 / 25%)

(1 / 8%)

(1 / 8%)
    
 
 Number of assessments : 12

Comments (2)
It is very difficult to involve all stakeholders.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

D'acord amb Simona, ...però per a mi el més difícil és com concilar els recels entre uns i altres per a un bon resultat d'aquest treball en xarxa. No es tracta que tots fem el que diem que fem millor i ens limitem a sumar. Cal trobar el millor en cada cosa, renunciar i construir amb el millor de cada part,...aquesta és la qüestió. Els qui ens dediquem a temes de formació sabem que hi ha exemples possibles: de vegades l'èxit depèn de treballar en una bpona entesa entre els actors que no del que a priopri esperem de cadascun d'ells. Ara,..és complicat.
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


Una adequada formació del voluntariat ha de ser propera a la seva realitat i al sector, amb la participació inequívoca d’aquest. Més enllà dels plans participats des de l’administració i el sector, cal explorar i valorar quins poden ser els horitzons en la gestió de la formació per part del sector, des de la col·laboració fins la subrogació, entenent la subsidiarietat com un concepte de fusió de voluntats públic-privades.


(5 / 42%)

(4 / 33%)

(3 / 25%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (2)
I agree, because it it important to take into account local environment.
Written by simona at 03 / 10 / 2011

En aquest punt és molt important el paper local: la realitat és allò més proper i immediat: acostar, abaixar aquest sostre d'administració i d'entitats a grups i territoris concrets, és el que garanteix segur, que tots els agents formem part implicada i participativa del procés formatiu i del seu desenvolupament. Tbé és relaciona amb l'anterior: sumar potencialitat, sumar voluntats per un objectiu compartit.
Written by aracelicrespo at 24 / 10 / 2011


Quan hagis acabat de valorar aquest fòrum, pots continuar en els altres tallers:

1.      1. El Voluntariat: compromís al llarg de la vida

2.      2. Gestió del Voluntariat

3.       3. Nous models de Voluntariat

4.       4. La formació del Voluntariat

5.       5. Politiques públiques de promoció del Voluntariat

6.       6. Nous models de col·laboració

7.       7. Territoris socialment responsables

 

General comments

I strongly belive that sometime it is important that staff of the organisation involving volunteers should be part of the volunteering trainging, because sometime stafii don't know to much about volunteers and volunteering and there can be a misunderstanting.
Written by simona at 03 / 10 / 2011
Crec que és urgent i important que: a) fem participar el voluntariat del i en el seu procés formatiu b) que incorporem a les formacions tot allò (metodologies, habilitats, coneixements )que forgi el voluntariat com agent de transformació c) que vetllem per fer-ho el més a prop de la seva realitat, amb la gentdel seu entorn (entitats) i facilitant cadascú des de les seves potencialitats:
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011
Creie realment que és contempla la formació com una eina de creixement identitari? Si haguéssiu de dir per a què serveix la formació del voluntariat, a què dona resposta i en quin percentatge aproximat, quin és el marge per a a formació com una eina de creixement identitari? Us animeu a dir-hi la vostra?
Written by aracelicrespo at 25 / 10 / 2011
cal tenir molt present la missió de l'entitat, l'objectiu del projecte on el voluntari intervé i finalment l'usuari que reb el servei. La meva experiència em diu que la formació de l'equip voluntari serveix per fer-lo més eficient en la seva tasca, més útil, més segur de si mateix i per tant molt més motivat, tenint molt present que el vincle entre l'entitat i el voluntari és la tasca i l'objectiu de l'entitat és l'excel.lència en l'atenció als usuaris. La satisfacció de l'usuari ens servirà tambè per evaluar la qualitat de la formació.
Written by Marta ACAB at 11 / 11 / 2011