Logo Omnium 

PROPOSTA DE NOUS ESTATUTS D'ÒMNIUM CULTURAL


Vols afegir esmenes o aportacions?

-> Capítol primer: Denominació, objecte i domicili
-> Capítol segon: Els socis i les sòcies
-> Capítol tercer: Administració i govern de l’Associació
-> Capítol quart: Òrgans consultius
-> Capítl cinquè: Règim econòmic
-> Capítol sisè: El règim disciplinari.
-> Capítol setè: Dissolució
-> DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA.
-> Apèndix. El procediment per a l’elecció de les persones membres de la Junta Directiva.

 

El dissabte 26 de gener Òmnium Cultural convoca tots els seus associats a l’Assemblea General Extraordinària de l’Entitat. El principal punt de l'ordre del dia és el debat sobre la proposta de modificació d'Estatuts. L'assemblea es realitzarà a la seu nacional de l’entitat, al carrer Diputació, 277, principal, de Barcelona. A les 10.00, en primera convocatòria, i a les 10.30, en segona convocatòria, la massa social d’Òmnium es troba per debatre la proposta de modificació dels estatuts, que es poden descarregar en el següent enllaç.