Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Sant Pere Pescador

A través d'aquest fòrum us convidem a participar en la valoració del conjunt d'Accions del Pla d'Acció Local per la Sostenibilitat de Sant Pere Pescador. En aquests textos s'han incorporat les aportacions fetes pels ciutadans del municipi al primer i segon taller de participació.

Instruccions per participar:

1. Registrar-se entrant a "nou usuari" del menú de la dreta i donant un nom d'usuari, un mot de pas i un correu electrònic. Recordeu les dades per si voleu tornar a entrar en un altre moment.

2. Prioritzar el conjunt d'Accions de cada Programa segons el vostre parer. Marqueu, per a cada un, el color corresponent segons el considereu (cada programa especifica el màxim de verds que podeu escollir):

       verd Molt prioritari taronja Menys prioritari vermell Poc prioritari/No estic d'acord gris No ho sé

3. Fer comentaris de les vostres valoracions, afegir aspectes que no surten al document i que creieu importants, etc. Els comentaris es posaran en comú en el proper taller de participació.

4. Quan acabeu de contestar tot el qüestionari clicar "Enviar formulari i tancar".
5. Respondre aquesta consulta abans del dimarts 13 d'octubre.

7. Participar al proper taller de participació en el qual es presentaran els resultats d'aquesta consulta:  dimarts 20 d'octubre a les 19h al Casal Cultural de Sant Pere Pescador.

  Qualsevol dubte que tingueu amb el fòrum podeu contactar amb marta@delibera.info

Moltes gràcies per la vostra participació!!

5.1.7. Estendre la zona wifi a tot el municipi.
Comments (0)
1.3.7. Disminuir les barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
Comments (1)
1.1.1. Continuar millorant l’espai urbà del nucli de Sant Pere Pescador (paviments mobiliari urbà, places dures...).
Comments (0)
1.1. Millora de la qualitat de l’espai urbà
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd
1. ORDENACIÓ EFICIENT I VERTEBRADA DEL TERRITORI
1.1.2. Millorar la qualitat de l’espai urbà de les urbanitzacions Bon Relax i Parc Residencial Empúries.
Comments (0)
1.1.3. Crear més zones verdes urbanes en el municipi.
Comments (2)

1.2. Replantejament de l’ordenació urbanística
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd

1.2.1 Garantir que els criteris de sostenibilitat i paisatgístics inclosos en el  planejament urbanístic es portin a terme.
Comments (0)
1.2.2.  Executar les obres d’un pont nou, tal i com es recull en el planejament actual.
Comments (0)
1.2.3. Promoure un parc immobiliari adequat a les necessitats del municipi.
Comments (2)

1.3 Foment de la mobilitat i l’accessibilitat amb criteris de sostenibilitat
Com a màxim podeu prioritzar 3 accions en verd

1.3.1.  Millorar l’oferta de transport públic interurbà.
Comments (0)
1.3.2.  Instaurar un servei de bus urbà que uneix el nucli urbà i les urbanitzacions.
Comments (0)
1.3.3. Garantir l’accés a l’escola amb condicions de seguretat i crear la figura de patruller escolar.
Comments (0)
1.3.4. Millorar i difondre la xarxa d’itineraris per a bicicletes.
Comments (1)
1.3.5. Fomentar la prioritat per a vianants en els carrers del nucli urbà de Sant Pere Pescador.
Comments (0)
1.3.6. Fomentar el transport compartit pels desplaçaments per motiu d’estudi o de treball.
Comments (0)

2. PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

2.1.  Vàlua de l’entorn natural i arquitectònic del municipi
Com a màxim podeu prioritzar 3 accions en verd
2.1.1. Potenciar els elements d’interès natural i arquitectònic del municipi.
Comments (0)
2.1.2. Continuar preservant i rehabilitant el patrimoni arquitectònic i donar-li un ús social.
Comments (0)
2.1.3. Minimitzar els riscos ambientals mitjançant l’elaboració de plans de prevenció i d’emergència.
Comments (1)
2.1.5. Promoure una campanya informativa sobre la problemàtica que comporta l’ús d’espècies invasores en jardineria.
Comments (1)
2.1.4. Promoure el control de les activitats esportives que es porten a terme a la desembocadura del riu Fluvià i a les platges.
Comments (0)
2.1.6. Crear un cos de voluntaris de protecció civil.
Comments (2)

2.2.  Gestió dels espais naturals protegits
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd

2.2.1. Promoure el coneixement i la difusió de les tasques que es porten a terme en el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Comments (0)
2.2.2. Millorar la comunicació entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, el consistori i els habitants de Sant Pere Pescador.
Comments (0)
2.2.3.  Col·laborar amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge per consensuar el futur Pla Especial dels Aiguamolls de l'Empordà.
Comments (2)

2.3.  Preservació del paisatge i de la connectivitat ecològica
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

2.3.1. Conservar l’espai agrari reconeixent la importància del seu valor productiu.
Comments (0)
2.3.2. Implantar mesures d’integració paisatgística a les infraestructures viàries i les zones urbanes i industrials.
Comments (0)
2.3.3. Protegir elements identificatius del paisatge santperenc (closes, fruiters...).
Comments (0)
2.3.4. Millorar la qualitat del bosc de ribera dels cursos fluvials, garantint la seva capacitat de desguàs.
Comments (2)

3. OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS NATURALS I MINIMITZACIÓ D’IMPACTES

3.1.  Estalvi energètic i ús d’energies renovables
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd
3.1.1 Millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i reduir la contaminació lumínica.
Comments (0)
3.1.3 Definir els criteris per a la correcta implantació de les energies renovables al municipi.
Comments (2)

3.2.  Reducció i control de la contaminació acústica
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd

3.2.1 Controlar el nivell sonor que emeten els vehicles motoritzats i els establiments d’oci nocturn del municipi.
Comments (0)
3.2.3 Elaborar un mapa de sensibilitat acústica municipal i actualitzar l’ordenança reguladora de soroll.
Comments (2)
3.1.2 Promoure la implantació d’energies renovables i l’estalvi energètic a les dependències municipals, als habitatges i a les activitats econòmiques.
Comments (0)
3.2.2 Prendre mesures per disminuir la contaminació acústica generades al municipi mitjançant campanyes d’educació.
Comments (0)

3.3. Minimització i gestió dels residus
Com a màxim podeu prioritzar 3 accions en verd

3.3.1. Fer una campanya educativa per fomentar els bons hàbits de recollida de residus i promoure’n la minimització.
Comments (0)
3.3.2. Augmentar la freqüència de recollida de residus durant el període estival.
Comments (1)
3.3.3. Estudiar la viabilitat de la recollida porta a porta en el municipi.
Comments (0)
3.3.4. Millorar la deixalleria del municipi i potenciar-ne el seu ús.
Comments (0)
3.3.5. Fomentar l’autocompostatge.
Comments (0)
3.3.6. Incrementar el servei de neteja de platges.
Comments (3)

3.4 Gestió integral del cicle de l’aigua
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

3.4.1. Optimitzar l’ús de l’aigua mitjançant campanyes d’estalvi d’aigua.
Comments (0)
3.4.2. Millorar el rendiment de la xarxa d’abastament i subministrament.
Comments (0)
3.4.3. Millorar la xarxa de sanejament i l’abocament de les aigües residuals.
Comments (0)
3.4.4. Prendre mesures per disminuir el consum d’aigua municipal per a reg de zones verdes. 
Comments (2)

4. PROMOCIÓ D’UNA ECONOMIA SOSTENIBLE, DIVERSIFICADA I IGUALITÀRIA

4.1.  Foment d’un mercat de treball òptim
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd
4.1.1. Creació d’una oficina d’ocupació municipal que ajudi als santperencs a tenir prioritat sobre mà d’obra exterior.
Comments (0)
4.1.2. Incentivar la creació de noves empreses i nous llocs de treball.
Comments (0)
4.1.3. Reduir l’estacionalitat de l’ocupació mitjançant el foment de contractació indefinida.
Comments (1)
4.1.4. Regular i controlar la contractació il·legal.
Comments (1)

4.2.  Estimulació de la potencialitat del sector primari
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

4.2.1. Elaborar un Pla de Producció Agrària.
Comments (0)
4.2.2. Incentivar la implicació familiar en les explotacions agràries per assegurar el futur d’aquestes.
Comments (0)
4.2.3. Realitzar una campanya de difusió de la poma com a element atractor de turisme i sinònim de qualitat.
Comments (0)
4.2.4. Crear una agrobotiga per promocionar i distribuir els productes locals.
Comments (1)

4.3.  Activació dels sectors secundari i terciari
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

4.3.1. Adequar un polígon industrial ben comunicat per atraure més indústria al municipi.
Comments (0)
4.3.2. Dinamitzar el comerç del municipi.
Comments (0)
4.3.3. Promoure l’ecoturisme i el turisme de natura per tal de desestacionalitzar la temporada turística.
Comments (0)
4.3.4. Coordinar i combinar el turisme rural amb el turisme litoral.
Comments (0)
4.3.5. Incentivar la gestió sostenible dels equipaments d’allotjament mitjançant sistemes de gestió ambiental i ecoetiquetes.
Comments (0)

5. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I LA COHESIÓ SOCIAL

5.1.  Promoció de l’educació i foment de les noves tecnologies
Com a màxim podeu prioritzar 5 accions en verd
5.1.1. Fomentar la formació ambiental al municipi, tant a infants com a adults.
Comments (0)
5.1.2. Vincular i articular activats educatives intergeneracionals.
Comments (0)
5.1.3. Estudiar la viabilitat de la construcció d’una nova escola.
Comments (0)
5.1.4. Millorar les tasques de manteniment de l’escola (recuperar la plaça de conserge de l’escola).
Comments (0)
5.1.5. Crear un voluntariat que ofereixi classes de reforç als alumnes de l’escola.
Comments (0)
5.1.6. Garantir l’accés a les noves tecnologies mitjançant cursos formatius per a totes les edats.
Comments (0)
5.1.8. Crear espais en equipaments públics amb maquinari i accés gratuït a Internet.
Comments (0)
5.1.9. Millorar l’accés i la cobertura de les infraestructures de telecomunicacions (Internet, televisió, telefonia mòbil).
Comments (0)

5.2.  Dinamització de l’activitat sociocultural, esportiva i de lleure del municipi
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

5.2.1.  Continuar millorant i promovent l’oferta sociocultural, esportiva i de lleure del municipi.
Comments (0)
5.2.2. Crear un punt de trobada juvenil.
Comments (0)
5.2.3. Promoure activitats socioculturals diverses i per a totes les edats als equipaments municipals.
Comments (0)
5.2.4. Estudiar l’estat i l’ús actual i potencial dels equipaments culturals, esportius i de lleure, per optimitzar i mancomunar el seu ús.
Comments (1)

5.3. Foment de la cohesió social i la vida associativa
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

5.3.1. Implementar mesures per fomentar la cohesió social i apropar la població del nucli de Sant Pere Pescador, la urbanització Parc Residencial Empúries i la urbanització Bon Relax.
Comments (0)
5.3.2. Fomentar el civisme ciutadà entre els habitants mitjançant campanyes educatives i informatives.
Comments (0)
5.3.3. Impulsar mesures de cooperació, voluntariat i solidaritat global.
Comments (0)
5.3.4. Promoure les associacions existents i incentivar a la població (joves, immigrants, etc.) a fomentar-ne de noves.
Comments (0)
5.3.5. Crear polítiques d’integració dels immigrants.
Comments (0)

6. FOMENT DE LA QUALITAT DE VIDA

6.1. Mecanismes per l’accés a l’habitatge
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd
6.1.1. Promoure polítiques socials per a l’accés a l’habitatge i fomentar les ajudes (lloguer, rehabilitació, etc.).
Comments (0)
6.1.2. Crear una borsa d’habitatge jove.
Comments (0)
6.1.3. Promoure l’ocupació dels habitatges buits en bon estat.
Comments (0)
6.1.4. Promoure l’habitatge protegit.
Comments (0)

6.2. Aproximació dels serveis sanitaris i socials i foment del benestar
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

6.2.1. Dotar de més recursos humans els serveis sanitaris i socials del municipi.
Comments (0)
6.2.2. Estudiar la creació d’un nou centre mèdic en el municipi o l’ampliació de l’actual per poder atendre millor a la població.
Comments (0)
6.2.3. Fomentar campanyes de salut i protecció social.
Comments (0)
6.2.4.  Donar a conèixer a la població el servei d’ajuda personal a domicili.
Comments (0)
6.2.5. Promoure l’ampliació de polítiques i recursos socials adreçats a sectors de població més necessitats (infants, joves, gent gran, immigrants, dones, etc).
Comments (1)

6.3. Promoure la seguretat ciutadana
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd

6.3.1. Millorar la seguretat viària dins els nuclis de població.
Comments (0)
6.3.2. Augmentar els recursos humans de cossos policials per millorar la seguretat ciutadana i disminuir la delinqüència.
Comments (0)
6.3.3. Oferir un servei de denúncies en el municipi perquè la població no s’hagi de desplaçar a Roses.
Comments (0)

7. POTENCIACIÓ DE LA COMUNICACIÓ I LA PARTICIPACIÓ

7.1 Millora de l’organització municipal
Com a màxim podeu prioritzar 1 acció en verd
7.1.1. Potenciar la inserció de criteris de sostenibilitat a l’administració local com a consumidor de béns i generador de serveis.
Comments (0)
7.1.2. Garantir i millorar l’accés de tota la ciutadania a la informació municipal.
Comments (0)

7.2 Foment de la comunicació i la participació ciutadana
Com a màxim podeu prioritzar 2 accions en verd

7.2.1. Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions municipals.
Comments (0)
7.2.2. Millorar i difondre els canals d’informació municipals (pàgina web, butlletí, cartells, etc)..
Comments (0)
7.2.3.  Buscar mecanismes per aproximar la població a les activitats i serveis que ofereix el consistori. 
Comments (0)
7.2.4. Incrementar la periodicitat del butlletí municipal.
Comments (0)
7.2.5. Promoure el sistema de cartells informatius penjats a diferents punts del municipi com a canal informatiu.
Comments (1)


General comments
sugiero adaptar las playas para personas con mobilidad reducida, ya que las sillas de ruedas se hunden en la arena. También seria importante poner ayuda para que las personas con discapacidad pudieran acceder al agua.
Written by Eulalia Massague at 05 / 07 / 2010


This forum has been assessed 1152 times [Participate] [View the results for this forum]