Objectius de la diagnosi ambiental, econòmica i social

A través d'aquest fòrum us convidem a participar en la valoració de la Diagnosi ambiental, econòmica i social de Castelló d’Empúries i la proposta d'Objectius del municipi. En aquests textos s'han incorporat les aportacions fetes pels ciutadans del municipi al primer taller de participació.


 Instruccions per participar:

1. Registrar-se entrant a "nou usuari" del menú de la dreta i donant un nom d'usuari, un mot de pas i un correu electrònic. Recordeu les dades per si voleu tornar a entrar en un altre moment.

2. Llegir el resum de la diagnosi de cada bloc (19 blocs).

3. Prioritzar els objectius segons el vostre parer. Marqueu, per a cada un, el color corresponent segons el considereu (cada bloc temàtic especifica el màxim de verds que podeu escollir):

         verd Molt prioritari taronja Menys prioritari vermell Poc prioritari gris No ho sé

4. Fer comentaris de les vostres valoracions, afegir aspectes que no surten al document i que creieu importants, etc. Els comentaris es posaran en comú en el proper taller de participació.

5. Quan acabeu de contestar tot el qüestionari clicar "Enviar formulari i tancar".
6. Respondre aquesta consulta abans del dilluns 8 de juny.

7. Participar al proper taller de participació en el qual es presentaran els resultats d'aquesta consulta:  dijous 18 de juny a les 19h a la Sala Gòtica de l'Ajuntament (Pç.de la Pilota s/n).

  Qualsevol dubte que tingueu amb el fòrum podeu contactar amb marta@delibera.info

Moltes gràcies per la vostra participació!!!

BLOC 16: Entorn físic

DIAGNOSI:
A Castelló d’Empúries hi ha tres conques hidrogràfiques: la conca de la Muga, la conca del rec Sirvent i la conca del rec Madral (La Mugueta). La demanda d’aigua per a reg agrícola al municipi, és molt elevada. Problemàtiques de la conca de la Muga: contaminació associada a pràctiques agrícoles, alteracions morfològiques als marges fluvials, contaminació per insuficiències en el tractament de les aigües residuals urbanes, abocaments a la llera. Les masses d’aigua subterrànies, presenten contaminació per nitrats i per metalls. Localment es detecten amoni i plaguicides en concentracions notables.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

16.1 Donar a conèixer els valors geològics de l’Estany de Vilaüt i de Les Llaunes.
16.2 Fomentar polítiques d’estalvi d’aigua en el reg.
16.3 Millorar la xara de sanejament de les aigües residuals.
16.4 Fomentar les bones pràctiques agràries.
Comments (1)

BLOC 2: Habitatge

DIAGNOSI:
En el municipi de Castelló d’Empúries hi ha 15.030 habitatges (dada any 2007).  Predominen els habitatges de segona residència, tot i que en els últims anys aquests s’estan convertint en habitatges de primera residència.  Al llarg dels anys, el nombre d’habitatges buits ha anat creixent.  Entre l’any 2000 i 2007 el nombre d’habitatges de nova construcció també ha augmentant.  La majoria dels edificis del municipi estan en bon estat. Durant el període 1981-2007, s’han construït un total de 90 habitatges de protecció oficial.  S’estima, amb el nou planejament, que hi haurà un total de 1.098 habitatges assequibles (un 66,10% seran de protecció pública i un 33,90% seran de preu concertat) que es distribuiran en diferents barris. Des de l’any 2007, l’Ajuntament ha introduït un departament d’habitatge per donar resposta al buit existent en matèria de polítiques d’habitatge al municipi.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 4 objectius en verd

2.1 Potenciar la construcció d’habitatges nous.
2.2 Potenciar la construcció d’habitatges de segona residència.
2.3 Promoure polítiques socials per a l’accés a l’habitatge.
2.4 Promoure l’ocupació dels habitatges buits en bon estat.
2.5 Rehabilitar els edificis públics perquè es conservin i donar-los un ús social.
2.6 Facilitar la rehabilitació del casc antic perquè no es buidi.
2.7 Fomentar el lloguer d’habitatges.
2.8 Donar ajudes a la rehabilitació d’habitatges.
Comments (7)

BLOC 1: Població

DIAGNOSI:
El 2008 el municipi de Castelló d’Empúries tenia una població d’11.653 habitants, el 65% de la població viu a Empuriabrava i el 35% restant viu al nucli de Castelló d’Empúries. Entre el 1998 i el 2008 la població s’ha doblat. S’estima que hi ha una mitjana anual de 15.000 habitants no empadronats. Durant l’estiu es pot arribar a 70.000 habitants.  Un 46% de la població de Castelló d’Empúries ha nascut a l’estranger, principalment a la Unió Europea, seguit d’Àfrica i d’Amèrica del Sud. La majoria d’aquesta població estrangera viu a Empuriabrava.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 1 objectiu en verd

1.1 Fomentar l’augment de la població.
1.2 Donar facilitats perquè la gent de fora vingui a viure al municipi.
1.3 Fomentar la cohesió social entre la població.
Comments (6)

BLOC 3: Telecomunicacions i connectivitat tecnològica

DIAGNOSI:
El municipi disposa de cobertura de banda ampla. S’estima que el 90% del territori disposa del servei ADSL de Telefònica. S’estima que més del 75% del territori té cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda. Existeixen equipaments públics en el municipi amb accés gratuït a Internet.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

3.1 Garantir l’accés i el funcionament de les noves tecnologies de la informació i comunicació.
3.2 Permetre la instauració d’infraestructures de telecomunicacions (internet, televisió i telefonia mòbil) per millorar-ne el rendiment.
3.3 Promoure la formació relacionada amb les telecomunicacions i noves tecnologies (classes d’informàtica, internet, etc.).
3.4 Augmentar els equipaments públics amb accés gratuït a Internet.
Comments (4)

BLOC 4: Educació

DIAGNOSI:
La població escolar a Castelló representa el 19% del total. Darrerament s’ha inaugurat una escola (CEIP) a Empuriabrava. Baix nivell d’instrucció de la població. Només un 4,2 % té estudis universitaris. No existeix una xarxa de camins segurs per arribar a les escoles en condicions de seguretat. Al llarg de l’any es realitzen diverses activitats i cursos d’educació no formal en diferents equipaments del municipi.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 1 objectiu en verd

4.1 Garantir l’accés a les escoles en condicions de seguretat.
4.2 Fomentar la formació ambiental al municipi, tan a infants com a adults.
4.3 Millorar l’oferta de l’educació no formal.
Comments (6)

BLOC 5: Salut i protecció social

DIAGNOSI:
La població de Castelló d’Empúries disposa de dos consultoris mèdics locals: un al nucli de Castelló d’Empúries i un altre a Empuriabrava. En el municipi hi ha un total de 5 farmàcies.  Des de l’Àrea del Consell Comarcal s’ofereixen serveis socials per a la població, sobretot per a infants, adolescents, gent gran i dones.  L’Ajuntament disposa d’una Àrea de Benestar Social i Família que disposa de dos espais, un al nucli de Castelló d’Empúries i l’altre a Empuriabrava.  Les problemàtiques més recurrents en el municipi són: econòmiques, mancances socials, laborals i de salut i drogodependències.  Altres problemàtiques tractades, però no tan freqüents giren entorn la gent gran, immigrants, persones amb disminució, violència de gènere, maltractament infantil i persones sense sostre.

OBJECTIUS:
com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

5.1 Crear més equipaments de salut pública en el municipi.
5.2 Augmentar el nombre de professionals en els consultoris mèdics.
5.3 Millorar els serveis socials (més professionals i recursos) perquè les problemàtiques disminueixin.
5.4 Fomentar les campanyes socials sobre salut i benestar.
Comments (8)

BLOC 6: Associacions i cultura

DIAGNOSI:
En el municipi es té constància d’un total de 104 associacions, la majoria de les quals són esportives. En segon lloc es troben les culturals. En el municipi hi ha 19 equipaments públics de caràcter social, cultural, religiós i esportiu. Abunden els d’àmbit sociocultural, seguits dels esportius.  El municipi gaudeix d’activitats socioculturals variades i festes al llarg de l’any.  Presència de dues oficines d’atenció al ciutadà (OMAC), una a Castelló d’Empúries i una altra a Empuriabrava.  S’està elaborant un Pla Director de Participació Ciutadana per ordenar, impulsar, reglamentar i identificar les eines i mecanismes de participació més adients per al context local de Castelló d’Empúries.

OBJECTIUS:
com a màxim podeu prioritzar 3 objectius en verd

6.1 Fomentar l’associacionisme.
6.2 Crear més equipaments diversificats.
6.3 Corregir el dèficit d’equipaments a Empuriabrava.
6.4 Millorar l’oferta d’activitats socioculturals.
6.5 Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions municipals.
6.6 Millorar els canals d’informació municipals (pàgina web, butlletí, etc).
Comments (4)

BLOC 7: Seguretat ciutadana

DIAGNOSI:
El municipi compta amb el servei de Mossos d’Esquadra de Roses i el servei de Policia Local de Castelló d’Empúries.  L’any 2008 es van denunciar un total de 471 de delictes i un total de 752 faltes penals en el municipi (segons els Mossos d’Esquadra).  Els fets delictius  i les faltes penals més freqüents són els delictes contra el patrimoni (furts, robatoris, danys, altres estafes, etc.) que representen un 73,80%.  La Policia Local durant l’any 2008 va atendre un total de 41 delictes i 2.399 serveis. Els delictes i serveis més abundants  giren entorn a la seguretat viària.

OBJECTIUS:
com a màxim podeu prioritzar 1 objectiu en verd

7.1 Incrementar la seguretat ciutadana en el municipi.
7.2 Disminuir els delictes comesos en el municipi.
7.3 Fomentar l’educació viària.
Comments (4)

BLOC 8: Organització i gestió municipals

DIAGNOSI:
L’ajuntament s’organitza en set regidories i l’alcaldia. L’any 2006 la plantilla de personal municipal comptava amb 228 places, de les quals 63 eren vacants.  La majoria d’ingressos del pressupost municipal que rep el consistori provenen d’impostos directes. La majoria de despeses del pressupost municipal es destinen a les despeses de personal.

OBJECTIUS:
com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

8.1 Optimitzar el nombre de places de la plantilla de personal municipal.
8.2 Cobrir les places vacants de la plantilla de personal municipal.
8.3 Optimitzar els recursos municipals.
8.4 Millorar la comunicació per part del consistori cap als ciutadans.
Comments (3)

BLOC 9: Riscos ambientals

DIAGNOSI:
Castelló d’Empúries presenta un risc important per inundacions, sismes i contaminació accidental d’aigües marines. Castelló d’Empúries presenta un risc baix d’erosió de sòls, d’incendis forestals, de neu i de transport de mercaderies perilloses.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 1 objectiu en verd

9.1 Elaborar els plans d’emergència municipals que són obligats.
9.2 Disminuir en la mesura possible els riscos ambientals.
9.3 Realitzar neteges periòdiques de la vegetació de la llera de la Muga per minimitzar el risc d’inundació.
Comments (2)

BLOC 10: Balanç d'aigua

DIAGNOSI:
En el nucli de Castelló d’Empúries, el consum d’aigua municipal i incontrolat ha augmentat, en canvi, l’aigua consumida per ús industrial i domèstic ha disminuït (dades any 2008). El rendiment de la xarxa d’aigua d’Empuriabrava va ser d’un 75,9% (dades any 2008). La quantitat d’aigua utilitzada per a regar els parcs i jardins d’Empuriabrava ha disminuït molt els darrers anys.       A Castelló d’Empúries hi ha 185 pous legalitzats (dades 2009), dels quals s’estima un volum màxim anual de 2.111.815,50 m3. El consum de la seva aigua és, majoritàriament, per a reg agrícola. Els habitatges aïllats i forces habitatges d’Empuriabrava dipositen les aigües residuals en fosses sèptiques.  S’estan executant les obres per estendre  la xarxa de clavegueram a Empuriabrava. El municipi disposa de dues Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), una al nucli de Castelló d’Empúries i l’altra a Empuriabrava.   S’està portant a terme un projecte d’arranjament i condicionament hidràulic i per a l’ús públic del Rec del Molí.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

10.1 Millorar el rendiment de la xarxa d’abastament i subministrament per disminuir les pèrdues d’aigua.
10.2 Prendre mesures d’estalvi d’aigua (campanyes, estalviadors aigua,etc.).
10.3 Portar a terme l’execució del projecte del rec del Molí.
10.4 Connectar els habitatges a la xarxa de sanejament pública, sempre i quan sigui possible.
Comments (2)

BLOC 11: Contaminació atmosfèrica

DIAGNOSI:
S’estima que en el municipi s’emet un total de 1.571.011,77 tones de CO2 equivalents/any, les quals majoritàriament provenen del transport (99,36%).  La contaminació atmosfèrica per ús domèstic i industrial gairebé no es representativa (0,64%).  El contaminant atmosfèric més present en el municipi és el monòxid de carboni (66,28%).

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 1 objectiu en verd

11.1 Garantir el manteniment de la qualitat atmosfèrica.
11.2 Prendre mesures per disminuir la mobilitat motoritzada i, així, contribuir en la disminució de la contaminació atmosfèrica.
Comments (4)

BLOC 12: Estructura energètica

DIAGNOSI:
El municipi utilitza energia provinent de diferents fonts d’energia: electricitat, gas butà, gas propà i combustibles líquids (gasoil i gasolina).  S’estima que l’any 2008 a Castelló d’Empúries es van consumir 31.471,23 Teps (tones equivalents de petroli) que vénen a ser 39.339.037 litres de gasolina. El sector que consumeix més energia a Castelló d’Empúries és el transport (39,95%). Els combustibles líquids (gasolina i gasoil) són les fonts d’energia més utilitzades.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

12.1 Prendre mesures per disminuir el consum energètic.
12.2 Prendre mesures per disminuir la mobilitat motoritzada i, així, contribuir en la disminució de consum energètic.
12.3 Millorar l’eficiència de l’enllumenat públic.
12.4 Fomentar la creació de parcs solars al municipi.
Comments (4)

BLOC 13: Anàlisi territorial

DIAGNOSI:
Més de la meitat del territori de Castelló d’Empúries està ocupat per conreus herbacis de regadiu (dades any 2002).  Una desena part del territori està urbanitzat. Un 62,25% del territori es troba dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.  Actualment, el territori de Castelló d’Empúries es distribueix en un 15,5% de sòl urbà, un 1,5%, urbanitzable un 83% de sòl no urbanitzable. Actualment s’està en procés de revisió del planejament general municipal (POUM) El municipi compta amb un important patrimoni cultural, arquitectònic i arqueològic important. La basílica de Santa Maria i el Pont vell estan considerats Bé Cultural d’Interès Nacional. El municipi de Castelló d’Empúries té gairebé 7 km de platges situades en una franja costanera d’alt interès natural i turístic. La platja d’Empuriabrava compta amb tots els serveis sanitaris, de seguretat i d’oci necessaris i ha obtingut la Bandera Blava.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 4 objectius en verd

13.1 Conservar l’espai ocupat per conreus tal i com està.
13.2 Ampliar la superfície del Parc Natural dels Aiguamolls.
13.3 Preservar i rehabilitar el patrimoni cultural existent i donar-li un ús social.
13.4 Continuar millorant el casc antic.
13.5 Millorar la gestió del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
13.6 Millorar la comunicació entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i els habitants de Castelló d’Empúries.
13.7 Augmentar les zones verdes del municipi.
13.8 Posar fre al creixement urbanístic dels darrers anys.
13.9 Vetllar pel manteniment i millora de les platges del municipi.
Comments (5)

BLOC 14: Soroll

DIAGNOSI:
El municipi de Castelló d’Empúries es troba en la fase d’elaboració del Mapa de Capacitat Acústica i de redacció d’una ordenança reguladora de sorolls.  El fet de ser un municipi turístic, incideix en els nivells de soroll ambiental els quals varien molt entre estiu i hivern.   Les activitats relacionades amb l’oci nocturn interfereixen directament en el descans d’alguns veïns. El trànsit rodat de la carretera C-260 i el trànsit aeri de l’aeròdrom són les dues principals fonts de soroll del municipi. Altres fonts de soroll menys importants són les activitats industrials, concentrades principalment a la zona industrial del Pla, i el trànsit d’embarcacions dels canals d’Empuriabrava.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 1 objectiu en verd

14.1 Prendre mesures per disminuir el soroll.
14.2 Control del nivell sonor dels establiments d’oci nocturn.
Comments (8)

BLOC 15: Residus

DIAGNOSI:
A Castelló d’Empúries, cada habitant empadronat genera 2,18 kg de residus al dia, xifra molt superior a la mitjana catalana (1,64 kg/hab/dia). Durant els mesos d’estiu es genera la meitat del total de residus anuals. La recollida orgànica, paper i cartró, vidre i envasos lleugers, no arriba al 9% sobre el total de residus generats, mentre que la mitjana catalana és del 24%. En alguns barris del nucli de Castelló i als establiments comercials es recullen les deixalles porta a porta.  Enguany s’està realitzant la implantació de l’autocompostatge en els habitatges amb jardí o hort.  A Castelló d’Empúries hi ha dues deixalleries en servei. S’hi recullen un 5% del total de residus municipals.  Més d’un 20% dels residus generats a Castelló d’Empúries són residus verds (restes de poda, jardineria).  La major part de dejeccions ramaderes generades al municipi s’apliquen als camps de conreu com a fertilitzants.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

15.1 Minimitzar la generació de residus mitjançant la sensibilització de la població.
15.2 Millorar el servei de recollida de residus.
15.3 Fomentar la recollida selectiva dels residus entre els habitants.
15.4 Ampliar la recollida porta a porta a tot el municipi.
15.5 Augmentar el servei de neteja viària.
Comments (7)

BLOC 17: Mobilitat

DIAGNOSI:
Gairebé la meitat dels desplaçaments per motius d’estudi o de treball es realitzen dins del municipi. La majoria de desplaçaments es realitzen mitjançant vehicle privat (53%). L’ús del transport públic és mínim (4,10%) i la bicicleta gairebé no s’utilitza (1,6%). La taxa de motorització és de 602,40 turismes/1.000 habitants. Aquest índex és més elevat que la mitjana catalana que és de 462,22 turismes/1.000 habitants. Manquen estudis de mobilitat al municipi Baixa freqüència i de cobertura del transport urbà i interurbà (Viñoles i Sarfa). Presència de diversos itineraris per a realitzar a peu o en bicicleta amb l’objectiu de descobrir l’entorn natural.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 2 objectius en verd

17.1 Millorar l’oferta del transport públic entre els diferents nuclis del municipi.
17.2 Millorar l’oferta del transport públic interurbà.
17.3 Polítiques de foment per als desplaçaments a peu i en bicicleta en els desplaçaments quotidianes.
17.4 Fomentar el transport compartit per als desplaçaments per a motius d’estudi o de treball.
17.5 Disminuir les barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduida.
Comments (2)

BLOC 18: Biodiversitat i paisatge

DIAGNOSI:
Elevada riquesa florística degut a la diversitat d’ambients del municipi: dunars litorals, salobrars, aiguamolls, closes, conreus,... Castelló d’Empúries és un dels municipis amb biodiversitat animal de Catalunya. Al municipi trobem dues subunitats del paisatge: la franja litoral (on es distingeix el paisatge natural i el nucli d’Empuriabrava) i la plana de l’interior.  El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà presenta dos polígons diferenciats separats per l’eix de la Muga i dels sectors urbanitzats Efecte barrera de la carretera C-260. Disminució de la superfície de closes i intensificació agrícola Sobrefreqüentació del litoral, fet que afecta negativament la seva conservació.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 3 objectius en verd

18.1 Millorar la connectivitat ecològica i paisatgística entre els dos polígons del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
18.2 Fomentar el coneixement i valorització de la biodiversitat de les espècies animals i vegetals als habitants del municipi.
18.3 Millorar l’efecte barrera causat per les infraestructures viàries.
18.4 Dur a terme polítiques d’integració de les infraestructures i de les zones urbanes i industrials al paisatge.
18.5 Protegir elements identificatius del paisatge castelloní (per exemple les closes) i els cortals.
18.6 Regular l’accés a la franja litoral (platja de Can Comes i la Robina per garantir la conservació dels ecosistemes litorals).
Comments (3)

BLOC 19: Sostenibilitat econòmica

DIAGNOSI:
Economia basada en els serveis, el comerç i la construcció. Fugida de treballadors a altres municipis, i pèrdua de la capacitat d’atreure treballadors d’altres poblacions a Castelló d’Empúries. Certa desigualtat de gènere en el mercat laboral Gran augment de l’atur durant l’últim any, molt especialment pel que fa als homes, ja que aquests procedeixen del sector de la construcció. Alta estacionalitat de l’ocupació, ja que durant els mesos d’estiu el nombre de contractacions laborals es dupliquen Poca eficiència dels programes d’ocupació existents (treballa.com i DIL). Pèrdua de relleu generacional en l’agricultura i la ramaderia. Els joves cada cop segueixen menys l’explotació familiar. Les explotacions ramaderes cada cop son menys, però més grans. Gran importància de les empreses relacionades amb la producció o manteniment d’embarcacions. Importància de les empreses relacionades amb productes alimentaris, materials de transport, hostaleria i serveis personals. Elevada oferta turística de places en càmpings (75% del número de places total) i apartament. Gran oferta turística esportiva, cultural i de natural.

OBJECTIUS: com a màxim podeu prioritzar 3 objectius en verd

19.1 Portar a terme accions per generar una oferta de treball més homogènia durant tot l’any i no només als mesos d’estiu.
19.2 Disminuir l’atur mitjançant ajuts econòmics directes a les empreses.
19.3 Disminuir l’atur mitjançant ajuts econòmics indirectes, com per exemple el Plan E per l’estímul de l’economia i l’ocupació.
19.4 Crear un Servei d’Ocupació municipal eficient que pugui disminuir la fugida de treballadors a altres municipis.
19.5 Seguir amb una economia basada en els serveis i el comerç.
19.6 Fomentar la successió familiar en les explotacions agrícoles i ramaderes.
19.7 Potenciar el turisme relacionat amb la natura, activitats esportives i de lleure.
Comments (5)


General comments
Una font d'ingresos per el municipi podrien ser l'augment de població que decideix jubilarse al seu pis o propietat a Empuriabrava, o families que viuen en entorns urbans estresants que decideixen cambiar de lloc de residencia, per aixó caldria que Empuriabrava tingués millors equipaments com, una biblioteca, escola, CAP, zones verdes en condicions, transport public eficient i carrers transitables, també es podria fomentar el lloguer de locals comercials a joves emprenedors, i fer algun concurs d'idees emprenedores, així com ampliar les zones comercials, optimizar el transport interurbà, promocionar la vila com destí idoni per viure tot l'any en fires internacionals , publicitat internet, miquel quirch nuñez empuriabrava
Written by quirch at 02 / 06 / 2009
Creec una bona idea arranjar el passeig maritim davant de la platja d'empuriabrava, per donar-li un millor us de lleure i animació ,com un mercat nocturn d'artesania, arreglar el paviment per poder practicar esports com el patinatge en linea, fent un carril rapid, també fer activitats esportives tot l'any com basket , futbol platja ,voleibol, algun concert , o cinema al aire lliure etc... miquel quirch nuñez empuriabrava
Written by quirch at 02 / 06 / 2009
he cambiat l'opció d'augment de població considero que s'hauria de promocionar, l'augmennt d'empadronaments amb els propietaris de viviendes ja existents, donant-los facilitats fiscals , com no pagar arbitris municipals durant 2 anys,així com un tarjeta de transport public gratuita per 2 anys, i asegurar plaça de llar d'infants. al municipi. per els veins ja empadronats facilitats per canviar d'habitatge poden triar un habitatge protegit, descomptes en transport públic, tot aixó amb un compromís per part dels ciutadans de romandra empadronat visquent a empuriabrava 5 anys, i amb condicions com presentar tickets de compra en establiments comercials de la vila, etc.. També es podria aconseguir un acord amb immobiliaries i proietaris que ho vulguin per donar sortida als pisos i cases que ara es troben aturats en el mercat , oferint millor preu amb col.laboració amb entitats bancaries. d'aquesta manera trencar amb la tendencia d'augment de preus, inflació o estacament del mercat immobiliari, al cap i la fí el que cal es que la nostra vila i marina tinguin vida, i dinamisme, miquel quirch nuñez empuriabrava
Written by quirch at 02 / 06 / 2009
També voldria suggerir que es façi la neteja de carrers d'una manera manual ja que desde que tenim el nou equip de govern han sustituit l'escombriaria de tota la vida per una maquina qie no pt accedir a tots els racons ja que els cotxes son aparcats,cal remarcar que el servei de neteja actual amb la maquina inclou un operari auxiliar que escombra els racons que la maquina no pot acccedir pero no van sincronitzats i la maquina no ho recull, no crec que sigui una despesa tant elevada tenir un treballador si fa la seva feina,per altra banda l'ajuntament s'hauria de plantejar seriosament la posibilitat de multar fortament habits incivics com ,llençar cigarretes al carrer,no recullir les defecacions dels animals domestics, i llençar residus a la via pública, voldria comentar també que no es troben masses papareres, una bona sol.lució podria ser amarrar-les als troncs dels arbres per aprofitar l'espai i evitar bandalisme. també voldria comentar que es necesari tenir les boques del imbornals lliures de fulles i residus ja que amb la posibilitat de fortes plujes no desguasen l'aigua amb la suficient velocitat, miquel quirch nuñez port empordà 34 Escrito por quirch el 02 / 06 / 2009
Written by quirch at 02 / 06 / 2009
S'han de restringir les activitats econòmiques especulatives que només busquen l'enriquiment ràpid sense aportar un valor afegit al municipi i ajudar a les que aporten un valor afegit de servei, sostenibilitat, desenvolupament i cohesió.
Written by ramon3 at 03 / 06 / 2009
he marcat la opció de millorar la recullida dels residus, pero també estic a favor de concienciar la població dels problemes de causen els residus sense control, tot i així poca cosa més podem fer els ciutadans que reciclar ja que tot els productes venen amb algun tipus d'envàs, personalment crec que a casa meva fem tot el que podem per minimitzar els residus, reciclem crec que un 80% no podem fer compostatge per falta d'espai, sento a dir als altres veins es que no els agrada reciclar i no mel´s trobo mai als contenidors reciclant!!incivics!!jeje , crec que part de la població pensa que els residus haurien de ser tractats en plantes de tractament especials, es a dir que un altre separi o recicli per ells, penso que és erroni pero no fa masses anys et trobaves els contenidors de reciclatje plens a vessar i tot per terra de qualsevol manera així dons no se que farem el mes segur es que haurem de pagar mes diners,per tot i potser la pel.licula del WALLE es farà realitat!!!
Written by quirch at 04 / 06 / 2009


This forum has been assessed 2411 times [Participate] [View the results for this forum]