Des de la darrera trobada en el Fòrum 2000, la realitat dels educadors i les educadores ambientals ha canviat molt. Quasi 10 anys de treball i d’esforç per al reconeixement professional i la millora de les condicions van donant el seu fruit. La nova societat de la informació ens permet estar més connectats/es i establir noves xarxes de treball, així com compartir amb la resta d’educadors les inquietuds i els esforços cap a una conscienciació ambiental de tota la societat. D’aquesta manera, pas a pas, certs objectius del darrer fòrum han estat assolits, amb major o menor grau. Però encara s’ha de treballar per la millora d’altres. El nostre col·lectiu és probablement el més dinàmic de l’educació ambiental, així que estem avesats/des a replantejar-nos noves fites de forma quasi continua.

En el grup 4 vam tenir una assistència de 17 persones al matí i 19 persones a la tarda.

Durant el matí es van presentar les diferents accions que alguns dels participants volien remarcar del seu treball durant els darrers 10 anys. Arran d’aquestes aportacions ja van sorgir certs aspectes que els integrants de l’àmbit 4 tenen molt presents en la seva vida diària professional dins el camp de l’educació ambiental (dificultat a l’hora d’aconseguir una estabilitat durant tot l’any dels equips d’educadors, manca de suport legal, dependència de les subvencions de les administracions públiques,...) El diàleg va ser molt fluid entre tots els integrants del grup durant la sessió del matí i ja es va entreveure la manera de comunicar-se i compartir experiències.

A la tarda, aquesta tendència es va reafirmar. Es va repartir el grup en 4 petits equips de 4 persones i un de 3 persones. En total, 5 petits grups que treballaven les dues preguntes formulades (quins objectius i línies estratègiques es mantindrien i quines s’afegirien). Després del descans, durant la posada en comú de les idees treballades pels diferents grups, es va arribar a la conclusió que presentava força dificultat el fet de mantenir l’estructura del document original, i es va proposar una reestructuració del nou document, amb menys objectius i amb una línia més clara cap a la reivindicació cap a les administracions públiques.

La homogeneïtat del grup va afavorir una bona entesa en les conclusions i un treball en equip excel·lent, més enllà de les aportacions individuals. Felicitem especialment aquest fet.

Afegir la LE: Creació de grups de treball per temàtiques/sectors, amb el projecte de crear una base de recursos a la web de la SCEA (links a entitats).
Comments (4)
Mantenir l'OBJECTIU 4.1: Millorar la qualitat dels centres i els equips d’educació ambiental.
Comments (0)
Indica el teu grau d'acord amb les propostes d'incloure, excloure o modificar objectius i línies d'acció en relació al document de l'any 2000. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Totalment d'acord
verd Bastant d'acord
verd Bastant en contra
verd Totalment en contra
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Eliminar la LE 4.1.1: Definició d’índex de qualitat i homologació dels equipaments i serveis d’educació ambiental.
Comments (3)
Modificar l’OBJECTIU 4.5: Exigir a l’administració una política en educació ambiental de qualitat.
Comments (0)
Eliminar la LE 4.1.2: Consolidació d’equips educatius estables.
Comments (4)
Eliminar la LE 4.1.3: Ambientalització dels centres d'educació ambiental (projecte educatiu, infraestructura i gestió).
Comments (1)
Eliminar la LE 4.1.4: Reforçament de la intervenció dels centres d’educació ambiental en el seu entorn.
Comments (1)
Afegir la LE 4.1.5: Organització d’un servei d’assessorament i orientació als centres (laboral, legal,…).
Comments (0)
Afegir la LE 4.1.6: Organització d’una formació continuada que s’adapti a les necessitats proposades/detectades pels centres.
Comments (0)
Modificar l’OBJECTIU 4.2: Assolir una dotació i coordinació dels equipaments d’educació ambiental adequada a les necessitats del país.
Comments (0)
Eliminar la LE 4.2.1: Coordinació sobre el territori d'una xarxa d'equipaments que treballin de forma coherent.
Comments (1)
Afegir la LE Anàlisi de les necessitats socials a nivell de l’educació ambiental en l’àmbit comarcal amb la participació directa de tots els agents implicats.
Comments (0)
Modificar l’OBJECTIU 4.3: Potenciar mecanismes de coordinació, comunicació i intercanvi entre els centres i els educadors/es ambientals.
Comments (0)
Eliminar la LE 4.3.1: Centralització de la informació.
Comments (2)
Eliminar la LE 4.3.2: Foment del treball en xarxa.
Comments (3)
Eliminar la LE 4.3.3: Organització de plataformes que afavoreixin la trobada de persones, l’intercanvi d'idees i la innovació.
Comments (3)
Eliminar l’OBJECTIU 4.4: Assumir el protagonisme que com a col•lectiu ens pertoca en la planificació i desenvolupament de l'educació ambiental a Catalunya.
Comments (1)
Eliminar la LE 4.4.1: Reforçar els instruments de planificació de l'educació ambiental.
Comments (1)
Eliminar la LE 4.4.2: Dotar-nos d’una estructura potent capaç de coordinar esforços, ordenar la formació, impulsar recerques i influir efectivament en l’educació ambiental que es fa a Catalunya.
Comments (0)
Afegir l’OBJECTIU: Garantir la qualitat de la formació dels educadors/es ambientals.
Comments (2)
Afegir la LE: Homologació de la formació dels educadors/es ambientals.
Comments (2)
Eliminar la LE 4.5.2: Seguiment i avaluació de les actuacions de l’administració.
Comments (1)
Eliminar la LE 4.5.1: Millora dels canals de comunicació amb l’administració.
Comments (1)
Afegir la LE: Regulació  d’uns criteris mínims de qualitat en els projectes d’educació ambiental que surten a concurs des de les administracions (temps d’execució, preu…).
Comments (0)
Eliminar l’OBJECTIU 4.6: Aconseguir una millora de les condicions laborals i professionals dels educadors ambientals a nivell col·lectiu.
Comments (1)
Eliminar la LE 4.6.1: Desenvolupament de línies de treball conjunt a favor del reconeixement social i administratiu com a col·lectiu, que comporti una progressiva millora de les remuneracions i de les situacions contractuals.
Comments (0)


General comments
Em sembla que en aquest àmbit s'han eliminat més línies estratègiques que en els altres tres junts. Tan desactualitzat estava en comparació amb els altres, o és que la dinàmica en aquest grup va ser diferent? No veig clar que s'esborrin tantes propostes desenvolupades durant dos anys sencers per centenars de persones en unes hores de trobada de 19 persones. De l'objectiu 4.3 s'eliminen les tres línies que tenia. L'objectiu 4.4 s'elimina directament. En el document del 2000 sumaven 20 projectes. Estaven a l'àmbit "Organització com a col·lectiu" i per tant molts dels projectes són els més propis de la SCEA. En tot cas, si finalment s'eliminen aquestes línies, suggereixo repassar els projectes vinculats, no fos cas que sense voler ens trobem que ja no cal que formem part de la FEEA o que tornem a organitzar el Fòrum, per exemple.
Written by martacuixart at 15 / 02 / 2009
Crec que el que es tractava no era d'eliminar sinó de prioritzar ja que moltes líneas estratègiques provoquen paràlisis. Jo trobo bé prioritzar en tres o quatre només, la resta les podem deixar al calaix per quan hagim assolit les altres.
Written by Usuari 24c4bd5e at 05 / 03 / 2009
És difícil valorar aquesta "esporgada" d'objectius i línies estratègiques desconeixent els arguments de les persones que les han tret. Penso que no s'ha tingut en compte molta de la feina feta dins d'aquests marcs i que són condicions necessàries (i estratègiques) per assolir una millora qualitativa de l'ea i dels contextos dels que hi treballem.
Written by Usuari 8b6fa099 at 10 / 03 / 2009

Any general comment?:This forum has been assessed 364 times [Participate] [View the results for this forum]