Durant els darrers últims 10 anys es perceben -al sistema educatiu formal -  importants canvis en relació a l’educació ambiental o l’educació per al desenvolupament sostenible.

Des d’una perspectiva quantitativa, ho demostra l’augment del nombre d’Escoles Verdes, centres involucrats a Programes municipals (A21E) o a d’altres com els que proposen entitats diverses: UNESCat, Greenpeace, Amics de la bici, DEPANA, Fundació Terra, etc.

Malgrat no tenir dades qualitatives confiables sobre l’univers de centres que implementen accions d’EA, l’experiència ens fa sospitar que el panorama és força divers en quant a enfocaments (marcs teòrics, metodologies, etc.).

Al fer l’anàlisi dels objectius, línies estratègiques i projectes formulats durant el període (1998-2000), trobarem de ben segur que molts d’ells ja són una realitat, però que després de 10 anys d’innovacions, es justifica realitzar una revisió i actualització: conceptual, metodològica i d’expectatives de futur.

En la sessió de treball del Fòrum vam analitzar i ajustar els objectius, les línies estratègiques i la proposta de nous projectes. Això va ser possible gràcies al reduït nombre de participants i al fet de tractar-se d’un grup homogeni en quant a la seu àmbit de treball i d’experiència.

Eliminar el P11. Programació de xerrades d’experts que convidin a la reflexió.
Comments (0)
Mantenir l’OBJECTIU 3.1: Optimitzar el treball del professorat en actiu.
Comments (0)
Indica el teu grau d'acord amb les propostes d'incloure, excloure o modificar objectius, línies d'acció i projectes en relació al document de l'any 2000. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Totalment d'acord
verd Bastant d'acord
verd Bastant en contra
verd Totalment en contra
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Mantenir la LE 3.1.1: Suport al professorat.
Comments (0)
Eliminar el P16. Treball sobre els diferents temes de manera global i integradora.
Comments (0)
Modificar el projecte 1. Recerca de mecanismes per motivar al professorat.
Comments (1)
Eliminar el P2. Obtenció de recursos suficients per tal que el treball ambiental no sigui una feina extra.
Comments (1)
Modificar el P3. Millora dels mecanismes de difusió dels material i recursos d’educació ambiental ja existents.
Comments (0)
Eliminar el P4. Aportació de personal extern de suport als programes d’educació ambiental a les escoles.
Comments (1)
Modificar el P5. Assessorament i suport extern per part de tècnics, científics i pedagogs als programes d’educació ambiental escolar.
Comments (0)
Modificar el P6. Creació de xarxes d’intercanvi i enriquiment.
Comments (1)
Modificar l’OBJECTIU 3.2: Afavorir el desenvolupament de l’educació ambiental als centres amb la participació de tots els col•lectius que formen part de la comunitat educativa.
Comments (0)
Modificar la LE 3.2.1: Ambientalització de l’organització i de la cultura social del centre.
Comments (0)
Modificar el P7. Promoure un model educatiu que opti per la sostenibilitat i incorpori els valors que això comporta.
Comments (0)
Mantenir el P8. Realització d’ecoauditories de centre amb la participació de l’alumnat.
Comments (0)
Modificar el P9. Enfortir la coherència entre l’educació i la gestió ambiental dels centres.
Comments (0)
Modificar el P10. Reflexió i implicació en els problemes i solucions ambientals a nivell de claustre.
Comments (0)
Mantenir la LE 3.2.2: Ambientalització del currículum.
Comments (0)
Modificar el P12. Anàlisi i avaluació de com s’integra i com s’ha integrat al curriculum l’EA fins ara.
Comments (0)
Eliminar el P13. Ambientalització del disseny curricular. Treballar, en l’educació ambiental, els diferents blocs de continguts (procedimentals, actitudinals i conceptuals).
Comments (2)
Modificar el P14. Adopció i potenciació de l’educació ambiental com a eix transversal o bé incorporació d'aquesta a totes les àrees de manera global i integradora.
Comments (0)
Eliminar el P15. Aplicació de metodologies basades en l’educació-acció, que afavoreixin la reflexió a partir de les accions quotidianes.
Comments (2)
Modificar el P18. Realització de propostes d’educació ambiental amb l’alumnat de tots els nivells educatius.
Comments (0)
Modificar el P17. Disseny d’unitats didàctiques amb contingut i discurs d’educació ambiental. Revisió de com es treballa l'EA en els textos actuals.
Comments (1)
Eliminar el P19. Realització de diversos programes educatius sobre el consum responsable destinat a ESO.
Comments (0)
Afegir el P. Revisió de com es presenta l'EA en els textos de diferents fons d’informació.
Comments (1)
Afegir el P. Incorporació de la formació ambiental als cicles formatius i escoles d’adults.
Comments (0)
Modificar la LE 3.2.3: Projecció dels centres d’ensenyament al medi social i cultural on estan inserits.
Comments (0)
Modificar el P20. Desenvolupament de projectes a treballar amb la complicitat dels governs locals, entitats i associacions.
Comments (0)
Mantenir el P21. Creació de mecanismes de coordinació entre els responsables de l’educació (pares i mares, escoles, administració, grups educatius, col•lectius d'educadors ambientals…).
Comments (0)
Mantenir l’OBJECTIU 3.3: Millorar la formació ambiental del professorat.
Comments (0)
Mantenir la LE 3.3.1: Reforçament de l’educació ambiental en la formació inicial i continua del professorat.
Comments (2)
Modificar el P22. Incloure l'educació ambiental en la formació inicial del professorat de tots els nivells d'ensenyament.
Comments (0)
Eliminar el P23. Implementació de l’educació ambiental com a eix transversal en les llicenciatures i diplomatures universitàries.
Comments (1)
Eliminar el P24. Assaig de modalitats de formació permanent vinculada a la pràctica.
Comments (0)
Afegir el P. Aplicació de metodologies basades en l’investigació-acció, que afavoreixin la reflexió.
Comments (0)


General comments
La majoria de projectes no estan formulats com a tals sinó que són també línies de treball. Com es podrien anomenar... accions?
Written by martacuixart at 14 / 02 / 2009

Any general comment?:This forum has been assessed 541 times [Participate] [View the results for this forum]