Els 8 anys que separen aquest nou fòrum amb el procés participatiu que va finalitzar l’any 2000 evidencien una sèrie de canvis importants en l’evolució d’aquest àmbit de treball.

Per un costat, la formació sempre ha estat una necessitat bàsica en una disciplina tan heterogènia com l’educació ambiental, on les procedències formatives i les motivacions son molt diverses a falta d’una formació reglada. L’evolució del context, la professionalització progressiva i la diversificació d’àmbits de treball requereixen visualitzar les noves necessitats formatives i la seva adequació a la realitat actual del sector.

Així mateix cal aprofundir en les eines, estratègies, metodologies, fonaments i habilitats relacionades amb la comunicació, no tan sols pensant amb els professionals i els mitjans, sinó incorporant-la i analitzant-la des d’una perspectiva del propi sector en tant és un instrument imprescindible en qualsevol dels àmbits en els que treballem

Finalment cal incorporar al debat aspectes com la participació i també la recerca, aspectes que van ser poc tractats al fòrum 1998-2000.

El grup de treball de l’àmbit 2 va ser nombrós, format per una trentena de persones. El grup era força heterogeni i possiblement era una bona representació de les persones que van participar al Fòrum. La durada dels espais de treball comuns i l’extens contingut no va fer el treball fàcil en un grup tan nombrós, i sí molt enriquidor per la diversitat.

La part dedicada a les experiències ens va permetre fer una bona distribució del temps per abordar aquelles que havien estat presentades com les aportacions de la resta d’integrants del grup. Cal destacar de les experiències presentades, totes molt interessants, la rellevància que progressivament prenen els treballs en xarxa, amb participació o noves metodologies de treball.

El treball d’aprofundiment de la tarda va ser més difícil de moderar, malgrat la possibilitat de distribuir les feines en grups. Quan les aportacions i el debat són d’interès i el temps és reduït, solen quedar coses per tractar, per la qual cosa va ser necessari acotar les intervencions i el debat, i malgrat tot, va ser impossible tractar tots els punts amb la mateixa intensitat. Les característiques del document de treball i el temps disponible ens van fer afinar les capacitats de síntesi.

ÀMBIT “PARTICIPACIÓ”
ÀMBIT “FORMACIÓ”
Indica el teu grau d'acord amb les propostes d'incloure, excloure o modificar línies d'acció en relació al document de l'any 2000. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Totalment d'acord
verd Bastant d'acord
verd Bastant en contra
verd Totalment en contra
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

OBJECTIU 2.1. Garantir una formació inicial i continuada de qualitat dels educadors ambientals
Mantenir la L.E. 2.1.1. Incorporar l’educació ambiental des de la formació inicial
Comments (3)
Modificar la L.E. 2.1.2. Consolidació i aprofundiment de la formació interdisciplinària continuada dels educadors ambientals i elaboració de noves eines per a la formació permanent i pel desenvolupament d’habilitats.
Comments (0)
Mantenir la L.E. 2.1.3. Desenvolupament de mecanismes que ordenin la formació i garanteixin la seva qualitat.
Comments (1)
Afegir la L.E. 2.1.4. Recerca i incorporació de noves competències a la formació continuada
Comments (1)
OBJECTIU 2.2. Reforçar la formació ambiental de tècnics i professionals estratègics
Modificar la L.E. 2.2.1. Formació permanent i assessorament a tècnics, professionals (professionals de la comunicació), polítics i altres agents
Comments (0)
Mantenir la L.E. 2.2.2. Millora dels coneixements socioambientals i de la implicació en aquesta temàtica per part dels professionals de la comunicació.
Comments (3)
ÀMBIT “COMUNICACIÓ”
Modificar l'OBJECTIU 2.3. Promoure el treball conjunt amb els mitjans de comunicació per afavorir que subministrin informació rigorosa i de qualitat en relació a la temàtica socioambiental
Comments (2)
Eliminar la L.E. 2.3.1. Treball cooperatiu entre educadors i comunicadors.
Comments (0)
OBJECTIU 2.4. Utilitzar els mitjans de comunicació com a canals en les accions d’educació ambiental pròpies
Mantenir la L.E. 2.4.1. Ús educatiu dels mitjans de comunicació
Comments (2)
OBJECTIU 2.5. Fomentar des de l’educació ambiental els processos participatius en la presa de decisions
Comments (1)
Mantenir la L.E. 2.5.1. Procés de reflexió interna (grups de treball) sobre la metodologia
Comments (0)
OBJECTIU 2.6. Ampliar i desenvolupar el concepte de xarxa acostant-nos a col·lectius socials i sectors professionals
Comments (1)
Mantenir la L.E. 2.6.1. Aproximar la comprensió del marc conceptual de l’educació ambiental a diferents sectors des de la pràctica i la proximitat d’una relació més en xarxa i col·laboració (espais interprofessionals de trobada)
Comments (0)


General comments
En l'estructura del document final, no posaria en el mateix paquet formació, comunicació i participació, sinó per separat (especialment formació). Per altra banda, els textos introductoris de cada àmbit, que no han estat objecte de debat, s'ha pensat si es posaran al document final? Ho dic perquè en aquest àmbit no estic d'acord amb que es digui "a falta d'una formació reglada".
Written by martacuixart at 14 / 02 / 2009

Any general comment?:This forum has been assessed 197 times [Participate] [View the results for this forum]