El marc conceptual ha canviat poc des del Fòrum 2000 d’Educació Ambiental. I no ens ha d’estranyar. Un marc ben treballat i definit, que troba l’essència dels problemes i enfoca bé els objectius i els mètodes, ha de ser útil durant molts anys.

Però cal estar alerta i revisar periòdicament la feina feta. Així els 10 anys de treballs ens han de permetre matisar aquests objectius, definir millor els models i, especialment, analitzar i valorar els mètodes utilitzats en les nombroses activitats i programes desenvolupats. Eines metodològiques com els pressupostos participatius, la incorporació de processos participatius a les tramitacions normatives de plans i programes, les agendes 21... ens ofereixen un ventall ampli d’actuacions per analitzar i aprendre.

A la sessió de treball del Fòrum hi van assistir 22 persones al matí i 18 a la tarda. L’objectiu de la sessió del matí era presentar experiències que els participants haguessin portat a terme els darrers anys, per tal d’il·lustrar amb projectes reals el que s’ha avançat en educació ambiental respecte les propostes sorgides del Fòrum 2000. Vam comprovar que el programa només preveia la presentació de dues experiències, que s’havien fet arribar a la secretaria de l’SCEA en la crida a la participació. Malgrat tot, era evident que tots els assistents a la reunió havien realitzat o estaven realitzant activitats, projectes o programes relacionats amb l’educació ambiental, en diferents formats. Es per això que vam decidir que tots els assistents presentessin les seves experiències més actuals, des del vessant professional i també des del vessant personal, per ajudar-nos a visibilitzar com havien evolucionat des del Fòrum 2000 les activitats i també les accions personals, per fer-les més coherents amb les propostes que allà es feien.

L’objectiu del treball de la tarda era diferent. Calia fer una revisió dels objectius i les línies estratègiques plantejades al Fòrum 2000 en l’àmbit del MARC CONCEPTUAL: OBJECTIUS, MODELS I MÈTODES per tal de analitzar si encara són vigents al 2008, si s’han de reformular, si s’han d’eliminar o si cal afegir alguns de nous. Com el repte era ambiciós, pel temps que disposàvem, ens vam distribuir en tres grups de 6 persones, combinant en cada grup persones que havien estat presents en els debats del Fòrum 2000, amb persones que no havien participat. Aquesta organització va permetre  debatre i aclarir conceptes entre tots els assistents i aportar el bagatge dels debats del Fòrum 2000, que van ser llargs i intensos.

 

En finalitzar la sessió vam adonar-nos que el treball fet al Fòrum 2000 va ser important perquè 8 anys després les propostes encara ens semblaven ben d’actualitat, estaven molt ben formulades (cada paraula te una càrrega conceptual important al darrere) i segueixen estant ben prioritzades. El que més havia evolucionat era l’apartat de propostes de projecte, en la que si que s’han fet avenços interessants.

 

I, finalment dir que vam acabar la sessió satisfets de la feina feta i contents del treball compartit recordant allò que sovint repetim els educadors ambientals que “el procés és tant important com el resultat”. Cadascú s’emportava els aprenentatges del debat sobre les idees, les reflexions sobre la pròpia feina, els estímuls de compartir objectius, el coneixement d’altres projectes i un grapat d’amics, nous o retrobats.

Mantenir la LE 1.3.3 Capacitació dels professionals de l’educació ambiental en recerca. Inclusió d’aquest àmbit en els currículums de formació dels educadors ambientals.
Comments (1)
Modificar l'OBJECTIU 1.1: Focalitzar els esforços en l’assoliment dels objectius fonamentals de l’educació ambiental per al desenvolupament sostenible.
Comments (0)

Indica el teu grau d'acord amb les propostes d'incloure, excloure o modificar línies d'acció en relació al document de l'any 2000. Per cada ítem marca un dels colors:

verd Totalment d'acord
verd Bastant d'acord
verd Bastant en contra
verd Totalment en contra
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Mantenir la LE 1.1.1: Educació per a l’acció.
Comments (1)
Mantenir la LE 1.5.1: Elaboració de propostes de línies de recerca en educació ambiental que considerem que podrien ser prioritàries, a partir de reflexionar sobre les necessitats que es van detectant en posar en pràctica diferents projectes.
Comments (0)
Mantenir la LE 1.1.2: Educació per al foment de l’esperit crític.
Comments (0)
Mantenir la LE 1.1.3: Educació per a la participació.
Comments (0)
Mantenir la LE 1.2.2: Revisió d'estratègies i metodologies de treball.
Comments (0)
Mantenir l'OBJECTIU 1.2: Millorar l'abast i l'eficàcia de les intervencions educatives.
Comments (0)
Mantenir la LE 1.2.1: Extensió de l’educació ambiental a tots els àmbits socials.
Comments (0)
Afegir la LE 1.2.3: Integrar la complexitat tot considerant la diversitat de percepcions, les incerteses.
Comments (0)
Afegir la LE 1.2.4: Aprofitar les conjuntures (sequera, crisi econòmica, canvi climàtic...) per contextualitzar les intervencions educatives.
Comments (0)
Afegir la LE 1.2.5: Treballar en xarxa buscant projectes comuns i compartint experiències
Comments (2)
Afegir la LE 1.2.6: Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TICs) tant per millorar les intervencions educatives i el treball propi de l’entitat
Comments (2)
Mantenir l'OBJECTIU 1.3: Aconseguir que es dugui a terme més recerca en educació ambiental vinculada a la pràctica.
Comments (0)
Eliminar la LE 1.3.1: Promoció de recerques en les quals els objectius i la metodología responguin a ‘recerques-acció’.
Comments (0)
Modificar la LE 1.3.2: Promoció  de recerques en equips que hi col·laborin universitats i centres de recerca, SCEA i altres associacions, moviments de innovació educativa, equips d’educació ambiental, mestres i educadors en les quals els objectius i la metodologia responguin a ‘recerques-acció’.
Comments (1)
Mantenir la LE 1.3.4: Difondre i intercanviar els resultats de recerques i avaluacions.
Comments (0)
Mantenir l'OBJECTIU 1.4: Promoure que tot projecte d’educació ambiental tingui en compte l’avaluació en el seu disseny.
Comments (1)
Mantenir la LE 1.4.1: Aprofundiment en el concepte d’avaluació, no identificant-la únicament amb valoració quantitativa de resultats.
Comments (0)
Mantenir la LE 1.4.2: Consideració de l’avaluació i de l’autoavaluació com un component imprescindible i continuat de tota activitat educativa.
Comments (0)
Mantenir l'OBJECTIU 1.5: Definir línies de recerca en educació ambiental prioritàries a Catalunya a mitjà termini.
Comments (0)
Afegir la LE 1.5.3: Instar l’administració a definir projectes de recerca aplicada en educació ambiental per orientar i dirigir propostes de projectes final de carrera, pràctiques d’empreses i projectes de recerca del batxillerat.
Comments (1)
Mantenir la LE 1.5.2: Instar a les administracions que col·laborin en la definició de línies de recerca en educació ambiental prioritàries a Catalunya, que les encarreguin a equips competents i que les dotin econòmicament (per optimitzar els recursos).
Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 418 times [Participate] [View the results for this forum]