Promoure estratègies d’ambientalització dels currículums als diferents nivells educatius.
Parlem d’una educació que replanteja coneixements, busca solucions als problemes reals, proporciona habilitats i transmet determinats valors.
Comments (0)
Oferir als consumidors informació pràctica i opcions que facilitin l'aplicació de mesures favorables a la sosteniblitat.
Les persones i col·lectius predisposats a aplicar mesures de sostenibilitat a la vida quotidiana han de tenir a l’abast la informació necessària (manuals de bones pràctiques, comparatives de productes existents al mercat, possibles ajuts...).
Comments (0)
C. Línies de treball proposades

Indica el grau de prioritat que tenen per tu les línies de treball que es proposen a continuació. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Molt prioritari
verd Bastant prioritari
verd Poc prioritari
verd Gens prioritari
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Afegeix els comentaris que vulguis fent clic a "Comentaris".

Informar les persones de manera fidedigna davant l’allau de missatges contradictoris que reben; capacitar-les per a la presa de decissions.
Es proposa aprofitar els canals d’informació i formació de la població que ja existeixen (mitjans de comunicació, sessions formatives, xerrades organitzades per entitats, recursos educatius...) per contrarrestar els missatges contraris a la sostenibilitat o mancats de rigor científic que es reben.
Comments (0)
Promoure activitats que afavoreixin l’aprenentatge intergeneracional avis – infants.
És una manera de preservar la cultura, les vivències i els sabers del territori.
Comments (0)
Informar dels resultats i posar de manifest els beneficis col·lectius dels actes de la ciutadania favorables a la sostenibilitat.
Es proposa incentivar els actes de la ciutadania a favor de la sostenibilitat donant importància a la immediatesa en la comunicació dels resultats sempre que sigui possible, utilitzant un llenguatge positiu i que afavoreixi l’assoliment d’un cert grau de satisfacció individual i col·lectiva.
Comments (0)
Integrar sectors de ciutadans no especialment actius en el desenvolupament d’accions relacionades amb l’educació i la sostenibilitat.
Sovint, les persones que participen en les activitats o utilitzen els recursos educatius que s’ofereixen pertanyen a un grup concret. Per atraure sectors esquius es proposa implicar-los en accions relacionades amb els seus interessos i utilitzar la comunicació entre iguals (joves que engresquin altres joves, empresaris a altres empresaris, etc.).
Comments (0)
Difondre el valor del patrimoni natural, paisatgístic i cultural de Mataró a través d’activitats organitzades i materials educatius.
Es pretén revaloritzar el patrimoni de Mataró i el sentiment de pertinença per part dels mataronins i mataronines, i alhora potenciar l'activitat econòmica orientada al desenvolupament sostenible. S’ha fet especial èmfasi en la necessitat de revaloritzar la zona agrícola de les Cinc Sènies.
Comments (0)
Promoure el consum de productes alimentaris locals i ecològics per revitalitzar l’economia agrícola local.
Els objectius són potenciar l'activitat agrícola de Mataró, afavorir l'economia local i la sobirania alimentària i promoure una alimentació saludable.
Comments (0)
Programar i realitzar una campanya de sensibilització anual de temàtica variable, adreçada a l’àmbit domèstic, amb l’objectiu d’incidir en els aspectes de la vida quotidiana.
L’objectiu és promoure uns hàbits més sostenibles en la vida quotidiana. Es valora el paper dels agents cívics en aquestes campanyes.
Comments (0)
Promoure actuacions relacionades amb el civisme, la participació i la implicació de la gent que viu i conviu a Mataró.
Una de les propostes concretes és organitzar un congrés per recollir aportacions i propostes relacionades amb el civisme.
Comments (0)
Aprofitar el procés d'actualització de l'Agenda 21 de Mataró com a ocasió de promocionar la participació, el treball en xarxa i l'educació per al desenvolupament sostenible.
L’actualitzacio de l’Agenda 21 serà una oportunitat per reforçar la implicació i el compromís de la societat en el desenvolupament sostenible de Mataró, reforçar la xarxa d'actors per a la sostenibilitat i afavorir la cultura de la participació i l'aprofundiment democràtic.
Comments (0)
Incorporar criteris de sostenibilitat en la gestió municipal com a element exemplificador de cara als ciutadans.
La proposta parteix del principi que un context favorable és educatiu per ell mateix. Aquesta línia implica la promoció de la responsabilitat social de l’Ajuntament. Inclou entre d’altres els criteris de construcció, renovació i manteniment de les instal·lacions, la compra pública o els plecs de contractació de serveis (neteja, menjadors escolars...).
Comments (0)
Difondre les bones pràctiques en la gestió municipal com a element exemplificador de cara als ciutadans.
A Mataró hi ha nombrosos exemples de bona gestió pública, però molts són desconeguts pel gran públic. Cal donar a conèixer sistemàticament allò que es fa i aprofitar el potencial educatiu de les iniciatives emblemàtiques (Biblioteca Pública Pompeu Fabra, Tub Verd).
Comments (0)
Establir mecanismes per a traspassar informació i fomentar la formació sobre temes de sostenibilitat de tots els tècnics municipals i agents de l’administració.
La finalitat és millorar els criteris i actuacions relacionades amb la sosteniblitat que es porten a terme a l'Ajuntament.
Comments (0)
Difondre de manera sistemàtica i ordenada les activitats i materials educatius per al desenvolupament sostenible existents a Mataró. Crear recursos educatius que omplin els buits existents i que apropin la realitat de Mataró al món escolar.
Els objectius són facilitar la tasca dels profesionals de l'educació, coordinar iniciatives i rendibilitzar recursos.
Comments (0)
Actualitzar i consolidar el programa d'educació i difusió de l'Agenda 21 de la ciutat, el Mataró Sostenible.
Aquest programa es va iniciar l'any 2000 i ha anat augmentant el nombre de beneficiaris i el ventall de destinataris (grups escolars, grups d'escoles d'adults, associacions).
Comments (0)
Incorporar continguts de sostenibilitat de Mataró en els diferents plans de formació del professorat.
Es proposa introduir continguts relacionats amb la sostenibilitat de Mataró en qualsevol curs, seminari i/o xerrada adreçats a la millora de la formació inicial i permanent del professorat (per exemple en cursos de noves tecnologies, de diversitat cultural...).
Comments (1)
Facilitar la realització de projectes de recerca de diferents nivells educatius sobre temàtiques relacionades amb la sostenibilitat a Mataró. Difondre els resultats d’aquests projectes.
Es proposa utilitzarsar la ciutat com espai d’experimentació i recerca real i proper.
Comments (0)
Impulsar l’audiència pública dels escolars com un instrument d’intercanvi i coordinació entre centres educatius i d’intervenció real en la ciutat.
L’audiència pública dels escolars és una forma de participació a través de la qual l'alumnat –de 6è de primària i de secundària postobligatòria– fa propostes a l’administració municipal. D'aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica. És una manera d'establir uns espais de diàleg i intercanvi d'idees que ajudin els nois i les noies a entendre l’avui i a imaginar el demà.
Comments (0)
Crear un marc de referència d’àmbit municipal per als centres educatius que desenvolupin projectes d’educació per a la sostenibilitat.
Es proposa crear un programa de suport per als centres educatius de Mataró que desenvolupin projectes d’educació per la sostenibilitat (suport tècnic, pedagògic, econòmic i reconeixement dins d’un programa – com les Escoles Verdes o l’Agenda 21 Escolar–).
Comments (0)
Intervenir educativament en l'àmbit familiar a través dels centres escolars.
Es proposa la realització d'activitats d’educació per a la sosteniblitat adreçades a les famílies a través de les associacions de mares i pares. Per exemple, tallers, espectacles, sortides...
Comments (1)
Fomentar la responsabilitat social de les empreses i ofertar programes de sostenibilitat per sectors econòmics i per necessitats.
L’objectiu és potenciar l'activitat econòmica orientada al desenvolupament sostenible.
Un dels sectors en què es vol incidir és el turístic.
Comments (0)
Afavorir un temps de lleure no consumista entre els joves.
S’apunten com a línies de treball el suport a les entitats d’educació en el lleure, esplais i agrupaments; el foment de les activtats culturals i esportives a la mateixa ciutat...
Comments (0)
Oferir un programa de foment de bones pràctiques adreçat a comerços.
L’objectiu és potenciar l'activitat econòmica orientada al desenvolupament sostenible.
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 286 times [Participate] [View the results for this forum]