Turistes
Comments (0)
Infants
Comments (0)
A. Destinataris de l'acció educativa

Indica el grau de prioritat que tenen per tu els destinataris que es proposen a continuació. Per cada ítem marca un dels colors:
verd Molt prioritari
verd Bastant prioritari
verd Poc prioritari
verd Gens prioritari
verd No ho sé / no ho entenc

Pots modificar qualsevol valoració clicant la icona desfer

Afegeix els comentaris que vulguis fent clic a "Comentaris".

Joves
Comments (0)
Famílies
Comments (0)
Dones
Comments (1)
Nova ciutadania
Comments (0)
Tècnics municipals
Comments (0)
Polítics
Comments (0)
Treballadors
Comments (0)
Professionals
Comments (0)
Educadors
Comments (0)
Associacions
Comments (0)
Empreses
Comments (0)
Comerciants
Comments (0)
Hostaleria
Comments (0)
Pagesos
Comments (0)


General comments
There are no comments.


This forum has been assessed 207 times [Participate] [View the results for this forum]