Programa de capacitació idiomàtica i mobilitat internacional. (El cens d'estudiants com a eina per a identificar-ho)

Comments (0)

Programa per impulsar la creació de les escoles de mares i pares.

Comments (0)

Programa de formació permanent del professorat dins de l'horari laboral.

Comments (0)

Programa per incorporar professorat finançat des del territori, per baixar la ràtio alumne/professor, per tal de fer una atenció real a la diversitat.

Comments (0)

Programa per incloure la figura del mediador i la cultura de la mediació al territori i als entorns formatius.

Comments (0)

Programa per incorporar a la comunitat educativa en la nova regulació horària.

Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 105 times [Participate] [View the results for this forum]