Programa per impulsar la creació de la taula de concertació de tota la comunitat educativa, institucions i teixit productiu i associatiu per a garantir un pla educatiu innovador i inclusiu al territori.

Comments (0)

Projecte per elaborar el mapa de formació territorial (incloent tot tipus de formació per facilitar l’accés a la realitat formativa, identificar oportunitats formatives i evitar la duplicació de recursos)

Comments (0)

Projecte per identificar i recollir els actius culturals i naturals  del territori per a incloure'ls dins la formació educativa.

Comments (0)

Projecte per impulsar una xarxa de centres culturals del territori per a què agendin conjuntament i coordinada les seves activitats i puguin ser de millor accessibilitat pels centres educatius.

Comments (0)

Programa per vincular els centres educatius, les empreses i la formació ocupacional.

Comments (0)

Programa per detectar i potenciar treballs i oficis singulars del territori, que puguin dinamitzar nova ocupació.

Comments (0)

Programa per facilitar la formació professional dins de les empreses, monitoritzant el seu desenvolupament amb un tutoratge de qualitat.

Comments (0)


General comments
There are no comments.

Any general comment?:This forum has been assessed 151 times [Participate] [View the results for this forum]