<< Anar a llista fòrums reptes                                                                     Anar al fòrum repte 8 >>

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Organismes sancionadors

Crear un organisme independent ciutadà i no partidista, amb capacitat de sanció administrativa, i una justícia independent i ben dotada, que vetllin pel compliment de la transparència pública total i pel dret d’accés a la informació.  

Més informació en aquest enllaç

Comments (4)

2. Acusació popular

Crear un estatut processal clar per regular l'acusació popular, com a contrapès del ministeri fiscal, establint límits per evitar abusos. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (2)

3. Observatoris ciutadans per controlar les administracions públiques

Observatoris Ciutadans Municipals (OCM's). Crear estructures ciutadanes independents per fiscalitzar de manera oberta les nostres institucions públiques per potenciar : la transparència, la participació i el bé comú. Els OCM són espais per dinamitzar Auditories Ciutadanes Municipals obertes,inclusives, públiques i permanents. Les funcions operatives dels OCM són: 

  1. Alliberar i publicar els comptes de l’Ajuntament
  2. Consultar, preguntar i reclamar
  3. Analitzar i valorar
  4. Informar, comunicar i difondre

Més informació a:  http://ocmbarcelona.cat/p/organitzacio. Es pot valorar la tasca seguint l'enllaç:  http://ocax.net/network/

 

Comments (0)

4. Auditories per controlar els ingressos i les despeses de l'administració pública

Realitzar auditories externes periòdiques per comprovar la veracitat de totes les dades publicades a internet per les administracions. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (3)

5. Auditories per controlar la documentació del Parlament

Disposar d'un sistema de seguiment dels diners del contribuent, via auditoria, a través d'algun departament o òrgan paral·lel. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (2)

6. Auditories per controlar les entitats públiques i jurídiques

Els estament judicials encarregaran a firmes autoritzades auditories a realitzar a entitats escollides per sorteig. En el terme de 10 anys no es repetirà el binomi auditor-auditat.  La firma auditora que no presenti les seves anàlisis i valoracions en els termes previstos (encara que sigui perquè no disposa de la informació que ha de facilitar la firma auditada) serà inhabilitada per continuar exercint la seva funció.     

Més informació en aquest enllaç

Comments (4)

7. Control ciutadà per garantir la transparència en les entitats, públiques i privades, i persones jurídiques

Qualsevol ciutadà o entitat pública o privada podrà denunciar, de manera anònima, les suposades irregularitats d’altres ciutadans o entitats tant públiques com privades. La denúncia serà admesa a tràmit si es presenten indicis raonables a criteri del jutge.

Més informació en aques enllaç

Comments (1)

<< Anar a llista fòrums reptes                                                                     Anar al fòrum repte 8 >>General comments
Crec compatible l'existència simultània de controls públics i privats, institucionals i ciutadans, interns i externs. De vegades, el frau es detecta per triangulació. Potser caldria l'establiment de comissions coordinadores dels controls. Podem incidir en els mecanismes de designació, com la insaculació. Potser el desitjable seria que no calguessin tants controls, però mentre no canviï la cultura existent, "como más te vigilo, mejor lo haces"..
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


This forum has been assessed 65 times [Participate] [View the results for this forum]