<< Anar a llista fòrums reptes                                                                     Anar al fòrum repte 7 >> 

Dins l'escala de colors      

marca en verd  les propostes que consideres més efectives per evitar o combatre la corrupció i,

en vermell  les que consideres menys efectives. En gris,  si no saps o vols valorar la proposta.

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar i tornant a marcar,

quan els comentaris d'altres et convencin del canvi.

També pots fer els teus Comentaris amb arguments sobre la teva valoració.

1. Mitjans públics de comunicació independents.

Els mitjans públics de comunicació han de ser  independents respecte qualsevol poders.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç 

 

Comments (4)

2. Relació entre entitats supervisores i la justícia.

Fomentar la col·laboració entre la Justícia i els inspectors d'Hisenda, del Banc d'Espanya i de les persones funcionàries de la Intervenció General de l'Estat. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç

Comments (3)

3. Agència independent de control de la transparència i el bon govern.

Crear una Agència per la Transparència independent del Govern. L’Agència també ha d'estudiar els informes dels diferents Observatoris: de la Despesa pública i dels Comptes de les formacions polítiques i entitats vinculades.

Disposar també d’un conjunt d’entitats oficials de control com l’Oficina de Conflictes d’Interès, la Sindicatura de Comptes i les Comissions ciutadanes de verificació de compromisos electorals.

Més informació en aquest enllaç 

Comments (5)
4. Control en temps real dels ingressos i despeses de les administracions públiques
 
Disposar d'un sistema informàtic que permeti introduir, en temps real, cada una de les factures  que l’administració pública pagui. Mitjançant aquesta web els ciutadans podrem controlar de forma ràpida, senzilla i objectiva com es gestionen els nostres impostos, i quina és la situació financera de la nostra administració pública.
 
Més informació en aquest enllaç
 
 
Comments (0)
5. Auditories institucionals
 
Auditories financeres institucionals (en substitució a les privades actuals) a les principals estructures socials: les civils, les polítiques, les jurídiques, les econòmiques , etc. del país. I en concret a:   
  • La Generalitat i totes les seves institucions. 
  • Als partits polítics, sindicats i associacions més rellevants.  
  • A les principals empreses i entitats dins el seu sector d’activitat i/o àmbit d’actuació (en especial els sectors estratègics com el sector Energètic, Financer..etc)
 
Més informació en aquest enllaç
Comments (2)

6. Com equiparar els delictes de corrupció amb els d'atemptat a l'estat.

Els delictes de corrupció no haurien de prescriure tant ràpidament, caldria augmentar les seves penes i tipificar-les com atemptat a l'Estat, perquè perjudica a totes les seves estructures.  També caldria fer corresponsables als familiars dels corruptes i corruptors quan són beneficiaris d'aquesta mena de delictes. Hi han marits o mullers, i algun fill, que signen un document del seu marit o pare i després són exonerats al·legant desconeixement. Qui ha estampat la seva signatura en un document públic i mercantil, n'ha d'assumir les conseqüències. Qui es beneficia de la corrupció també és corrupte.

Més informació en aquest enllaç

Comments (3)

7. Facilitar la denúncia de casos de corrupció

Cal tenir lleis que protegeixin els denunciants de casos de corrupció, frau o abús de poder. El Síndic de Greuges, càrrec que també hauria d'estar despolititzat, monitoritzaria el seu compliment. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (1)

8. Apartar dels càrrecs públics als acusats per fiscalia i condemnats per corrupció.  

Qualsevol condemna per delictes associats a la corrupció ha de comportar la inhabilitació efectiva i de llarga durada per a l'exercici de càrrecs públics.  

Més informació en aquest enllaç

Comments (0)

9. Premiar i garantir la protecció de treballadors públics que denunciïn fets delictius.

La coacció, les possibles represàlies i les pressions poden fer que molts treballadors callin per por devant de fets delictius. Cal establir mecanismes que garanteixin que els denunciants no es veuran perjudicats; fins i tot es podrien premiar si es demostren certes. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (2)

10. Supressió dels aforaments, excepte casos d'injúries i calumnies. 

Mentre no es derogui l'aforament cal que la instrucció de totes les causes sigui realitzada per la persona jutgessa instructora ordinària, sense perjudici de l'enjudiciament pel tribunal a què la persona acusada estigui aforada i de les competències de l'Audiència Nacional, si és el cas. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (1)

11. Evitar dilacions en causes contra persones aforades. 

Serà impossible el canvi de persona jutgesa instructora o de tribunal en cas de canvi en la condició d'aforament. Evitar el requisit de suplicatori a les Cambres parlamentàries i altres privilegis processals. 

Més informació en aquest enllaç

Comments (1)
12. Nou redactat del l'art. 57 de la Llei de transparència sobre el Personal Directiu Públic: Publicitat de les condicions d’accés.
 
1. L’Administració pública ha d’establir procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència per a la seva designació i ha d’informar sobre els criteris d’acord amb els quals es produeix la designació d’una persona per a ocupar un alt càrrec o lloc directiu. A aquests efectes, ha de fer públic el currículum amb els mèrits professionals i tècnics de la persona nomenada.
 
2. Els nomenaments d’alts càrrecs o llocs directius s’han de fer atenent a criteris de competència professional, entre persones amb qualificació i experiència en el desenvolupament de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada. Quan hi hagi una vacant es publicarà i es triarà la persona que es consideri oportuna entre aquelles que demostrin capacitats i mèrits suficients i que tinguin les habilitats necessàries per exercir correctament la direcció dels serveis públics.
 
3. Es publicaran els indicadors que permetin l’avaluació sistemàtica de la gestió d’alts càrrecs o llocs directius. El sistema d’avaluació ha de controlar l’acompliment dels indicadors de gestió, així com assessorar en la seva determinació i fer propostes per millorar el rendiment.
 
4. El catàleg públic de llocs directius de la Generalitat de Catalunya es farà públic mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i  també es publicarà en el Portal de la Transparència.
 
5. El catàleg públic de llocs directius de la Generalitat de Catalunya inclourà per a tots i cadascun dels llocs directius, els requisits específics que han d’acomplir les persones aspirants als llocs directius i els cossos funcionarials a què està reservat, si escau. Totes les modificacions en el catàleg públic de llocs directius s’hauran de motivar per raons objectives i d’interès públic, de forma que la modificació de les característiques d’un lloc directiu descrites en el catàleg que no compleixin suficientment aquesta condició constituirà un frau de llei.
Comments (0)
<< Anar a llista fòrums reptes                                                                     Anar al fòrum repte 7 >> 


General comments
S'ha de prendre les precaucions necessàries per no afavorir les falses denúncies per interès polític que fomenti el dubte sobre l'adversari
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015
transparència en àmbits com contractació, licitacions. No només en els processos sino també en els continguts. Els contractes públics tindran un període per ser impugnats si hi ha condicions que van en contra de l'interès comú
Written by tina minana at 10 / 06 / 2015


This forum has been assessed 144 times [Participate] [View the results for this forum]