Delibera -> Forums -> Economia   

Marca en verd  els objectius o les accions en què et voldries implicar o participar.

En aquest cas, pots indicar a Comentaris el número de la proposta i el teu correu-e o telèfon per passar-lo als organitzadors (no serà públic).

 

Marca en taronja   els objectius o les accions que creus important recolzar, encara que no puguis participar personalment.

 

Marca en vermell    els objectius o les accions que consideres que no s’han de recolzar. En aquest cas, pots exposar a Comentaris els motius (no surt al moment).

 

Marca en gris  si no tens prou coneixement de la proposta o si no vols opinar. 

 

Si vols, pots canviar la teva marca clicant Eliminar

 

Tornar al Portal o anar a Governança , a Drets Civils o a Drets Socials

 

Remunicipalitar tota la gestió de l’aigua a Catalunya (el 90% de les connexions domiciliàries les opera el sector privat) auditant la gestió actual, recuperant les que ja estiguin amortitzades i denunciant AGBAR per operar de forma il·legal i opaca. Plataforma Aigua és Vida 
Comments (0)
Prohibir els talls de subministrament a llars sense recursos. Plataforma Aigua és Vida
Comments (0)
Reclamar el retorn dels 270.000 milions invertits en sanejar la banca convertint en públiques les entitats (Catalunya Caixa, Bankia) Desbanka
Comments (0)
Crear la “Taula sobre la pobresa energètica” en col·laboració amb els moviments que treballen aquest àmbit (“Aigua és Vida”, “Xarxa per la Sobirania energètica”, “PAH” i “Assemblea d’Aturats") FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona) 
Comments (0)
Modificar l’actual llei de cooperatives de Catalunya i d’Economia Social a nivell d’estat, per tal que recuperin i garanteixin el desenvolupament i el creixement del cooperativisme, el mutualisme i l’associacionisme, amb els criteris propis del sector: democràcia econòmica i redistributiva, reserva i control del capital, sostenibilitat, vincle amb territori, treball estable, capital humà vs capital social, etc. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
Creació d’una banca o caixa cooperativa, amb suport públic i concertació d’agents socials i econòmics, apart de la creació d’una banca pública, que doni servei prioritari amb criteris socials d’intercooperació local, de banca ètica i finançament solidari, generalitzant molt més els microcrèdits, per tal que l’Economia Social, micropimes i autònoms, no estiguin subjectes a les fluctuacions, interessos i mercats financers clàssics. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
Crear una Auditoria Ciutadana del Deute, per ajudar a obtenir aquesta informació de forma adeqüada a les administracions locals, quant a transparència i reconeixement que part del deute és il·legal. Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute 
Comments (0)
La urgent paralització de la modificació de la taxa sobre el joc aplicable als casinos (per atraure projectes com el Barcelona World) – actualment en debat parlamentari i de competència exclusiva del Govern català – que passaria del 55% al 10% dels seus ingressos bruts. Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
Comments (0)
Promulgar una llei que obligui les administracions, els fons de pensions, les assegurances i les mútues a invertir un 10% en les entitats de finances ètiques i solidàries Xarxa d'Economia Solidària 
Comments (0)
Obligatorietat per part de totes les administracions de practicar la compra pública responsable atenent a criteris laborals, ètics, socials i ambientals en tots els concursos, licitacions i compres. Xarxa d'Economia Solidària 
Comments (0)
Consulta per decidir la franja social de riquesa permesa: riquesa màxima (renda + patrimoni) i riquesa mínima (renda bàsica garantida). Xarxa d'Economia Solidària 
Comments (0)
Retornar als sector públic l’empresa Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) declarant nul·la l’adjudicació a ACCIONA i declarant el concurs desert. Plataforma Aigua és Vida
Comments (0)
Exigir l'aplicació efectiva del Pla de Gestió de Conques Internes de Catalunya i l'aprovació del Pla Zonal de l'Alt Ter. Plataforma Aigua és Vida
Comments (0)
Denunciar l’incompliment de les sentències per part d’Iberpotash, que segueix abocant sals al Llobregat (L’ACA ha invertit 300 M€ en mesures pal·liatives) Plataforma Aigua és Vida
Comments (0)
Aplicar molt més, ampliar i si cal, modificar urgentment, l’actual legislació d’obligat compliment a l’Administració (per normativa adhoc a la Generalitat i per acord de Govern a la resta d’administracions) en matèria de clàusules socials a la contractació pública, per tal d’alliberar recursos i partides, i augmentar la reserva pressupostària pel foment de l’economia social i el foment d’ocupació. [Grup Intersectorial d’Economia Plural de l’ANC - economiasocial@assemblea.cat]
Comments (0)
Proposar un model fiscal més progressiu recuperant impostos sobre les grans fortunes. Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
Comments (0)
Introduir i promoure, tal com ja s’està fent, la creació de nous impostos ambientals. Uns impostos que tenen un caràcter de tipus desincentivador d’activitats perjudicials pel medi ambient, proposant que pagui més qui més contamini. Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
Comments (0)
Exigir Impostos ambientals: qui més contamina més paga. Reclamar impostos progresius. Plataforma en Defensa de l'Ebre
Comments (0)
Creació d'una Agència Tributària Catalana Assemblea Nacional Catalana
Comments (0)
Demanar polítiques de ocupació laboral a la nostra zona: plans d'ocupació, potenciar cooperatives i possibles sortides veïnals a la problemàtica de l'atur. Associació de Veïns de Ciutat Meridiana 
Comments (0)


General comments
Crec que manca una reconsideració de la legislació laboral en el sentit de retornar drets en els treballados, potenciar els sindicats i en especial una major participació del treballador en les decissions de l'empresa
Written by Usuari 8e0f68c4 at 11 / 04 / 2014

Any general comment?:This forum has been assessed 134 times [Participate] [View the results for this forum]