Nou Usuari  
Introdueix les dades per al teu nou usuari:
* Totes les dades són obligatòries
* Usuari (Nom i Cognom):
Aquest és el nom que apareixerà signant els teus comentaris
* Mot de pas:
* Repeteix el mot de pas:
* Adreça de correu electrònic:
* Quin tipus de vinculació tens amb la UPC?
PDI
PAS
Estudiant
Extern
* Coneixes el Pla UPC Sostenible 2015?
Molt
Bastant
Poc
Gens