3: Com fer del retiment de comptes una de les claus de la transparència?
View the results for this forum   
You are viewing the results organized by item number. Order items by level of agreement.   

1. Publicació obligatòria anual del patrimoni i dels ingressos dels responsables públics

Totes les persones públiques, polítiques, mediàtiques i de grans empreses de serveis, publicaran cada any el seu patrimoni, ingressos i donacions a traves dels mitjans de comunicació i en el BOE.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  


(8 / 73%)

(3 / 27%)
  
 
 Number of assessments : 11

2. Retiment de comptes dels polítics elegits a mitja legislatura davant d'assemblees ciutadanes

Per llei, establir l'obligatorietat de a mitja legislatura, en assemblees per barris, els i les polítiques escollits (municipi i parlament), de les diverses forces polítiques (govern i oposició) informin de les seves accions en relació als seus programes electorals. Informació, explicació èxit o fracàs, properes accions per a la resta de la legislatura. Assemblees degudament publicitades i convocades, en llocs públics i/o institucionals i amb el mínim cost.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç  

 


(8 / 67%)

(3 / 25%)

(1 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (4)
Si, i sobretot cessament immediat de qui incompleix el seu programa i no pot exposar raons reals de força major per incomplir-lo.
Written by j_camprubi at 10 / 05 / 2015

D'acord, és reconèixer el dret de revocació.
Written by fmadaula at 21 / 05 / 2015

D'acord amb tots dos
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015

A favor de la posibilidad de revocación mediante votación ciudadana. Ahora bien los programas se preparan normalmente para cuatro años, si alguien no consigue cumplir su programa a media legislatura puede que solo necesite más tiempo. Cesar a alguien porque no ha cumplido su programa y no tiene "raons reals de força major" no me parece la mejor medida. Si alguien pone en su programa asuntos irrealizables que la gente se dé cuenta y no le vote...
Written by alvaro.alcalde at 07 / 06 / 2015


3.Revocació de mandat dels càrrecs electes per iniciativa dels electors

La revocació del mandat és un instrument democràtic a l’abast dels ciutadans per destituir un càrrec electe abans que acabi el seu mandat pel qual va ser elegit democràticament. És un procediment pel qual la destitució d’una persona que exerceix la política es pot realitzar des d’on rau la sobirania: des del poble. No és ni moció de censura ni impeachment. No hi ha jutges ni partits per enmig. Procediment: En primer lloc el ciutadà o grup de ciutadans notifiquen formalment a l’autoritat que pertoqui la intenció d’iniciar un procediment revocatori de mandat a una persona en concret explicant-ne els motius. L’autoritat que rep la sol·licitud té un breu termini per a comunicar-ho a la persona que pot ser revocada per tal que pugui explicar els motius pels quals aquesta persona creu que no ha de tirar endavant la revocació del càrrec que ocupa. I amb aquests dos documents, el ciutadà o grup de ciutadans que ha interposat el procediment revocatori, inicia la recollida de signatures per tirar-la endavant en un termini determinat.
Una vegada recollides les signatures es fa la convocatòria de la votació de la revocació de mandat. Fins i tot, pot haver campanya informativa per part de les institucions enviant a casa dels votants un document amb els arguments adduïts per ambdues parts.

 


(7 / 58%)

(4 / 33%)

(1 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (1)
Amb precaucions i cauteles. No sigui cas que se'n pugui fer mal ús per part de grups foscos i acabi anant contra la finalitat amb que s'estableix.
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


4. Publicar els costos reals dels serveis públics

La transparència no només exigeix la publicació de pressupostos o comptabilitat, sinó també els costos reals dels serveis públics.

Cal promoure que l'avaluació de les polítiques de cadascuna de les institucions públiques i els seus respectius costos arribi al coneixement de la ciutadania. Ha de ser possible que es prenguin en consideració suggeriments per reduir costos.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   


(11 / 100%)
 
 
 Number of assessments : 11

Comments (3)
I establir que els imports adjudicats en concursos públics d'adjudicació d'obres o serveis són els que es paguen, caigui qui caigui... i si els números no surten, concurs nou, però no desviació sobre el pressupostat i adjudicat
Written by j_camprubi at 10 / 05 / 2015

Totalment d'acord amb j_camprubi
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015

Totalment d'acord amb j_camprubi
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


5. El retiment de comptes ha de relacionar els pressupostos amb les seves liquidacions

En relació a la publicació dels comptes públics, cal obligar per llei les institucions a publicar els pressupostos, les liquidacions pressupostàries i la relació de compliment/incompliment que cada liquidació representa en relació a les quantitats pressupostades. Només així es pot fer un seguiment com cal de la utilització dels fons públics.  És habitual fer una gran seguiment de la presentació dels pressupostos, que no deixen de ser un exercici de previsió, una "pre-suposició" i, en canvi, ens passa gairebé del tot per alt la presentació de les liquidacions pressupostàries, és a dir, allò que efectivament s'ha acabat fent amb els diners. Cal, per tant, establir de forma clara la relació entre els pressupostos i la seva liquidació, capítol a capítol i partida a partida.  D'aquesta manera, sense cap despesa addicional respecte el que es fa actualment,  es podria seguir prou bé el compliment dels compromisos, les desviacions pressupostàries i els incompliments flagrants.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   


(10 / 83%)

(2 / 17%)
  
 
 Number of assessments : 12

Comments (1)
Ja estem tardant!! Com és que s'està fent tard i malament allò que es fa des de la Sindicatura de Comptes? Potser calgui reforçar-la amb més mitjans
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


6. Exigir responsabilitats als parlamentaris amb expulsió immediata si un parlamentari menteix

Expulsió immediata si un parlamentari menteix.

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç    


(8 / 73%)

(2 / 18%)

(1 / 9%)
   
 
 Number of assessments : 11

Comments (1)
Hauria de sortir d'ell mateix. Però mentre no canviï la nostra cultura social.. ..hauríem de desenvolupar el procediment. En seu parlamentària? En seu judicial? Jurat popular?
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


7. Control informatitzat de tota la informació del parlament

Disposar d'un sistema informàtic que permeti l'accés públic de manera, clara i classificada a tota la informació que derivi del parlament, pressupostos, lleis, actes... Per què qualsevol informació pugui ser contrastada de manera directa pel ciutadà, un observador mes del procés amb interessos generals i puntuals. 

Més informació d'aquesta proposta en aquest enllaç   


(9 / 75%)

(2 / 17%)

(1 / 8%)
   
 
 Number of assessments : 12

Comments (2)
I hauria de ser en llenguatge planer, apte per a no especialistes.
Written by francinap at 12 / 05 / 2015

D'acord amb francinap
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015


<< Anar a llista fòrums reptes                                                                        Anar al fòrum repte 4 >>

 

General comments

Manca cultura del retiment de comptes. Hem de crear més consciència de què no hi haurà impunitat..
Written by Carles Marc at 27 / 05 / 2015